Wtorek, 24 maj 2022 
Imieniny:

Wrzesień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:54:00
Wyświetl historię zmian »
2012-09-06, I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 21/252 części w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przedborowa nr 99 na działce numer 211/1.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 10 października 2012 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 21/252 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości PRZEDBOROWA numer 99, stanowiącej własność Gminy Stoszowice, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00007185/0, składającej się z działki numer 211/1 o powierzchni 0,5204 ha.
 
           Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 11.000,00 zł.
           (słownie: jedenaście tysięcy złotych)
 
1.Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
3.Nieruchomość sprzedaje się wraz z najemcą, który nie skorzystał z przysługującego mu pierwszeństwa w jej nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
4.Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla współwłaścicieli posesji nr 99, celem ograniczenia liczby współwłaścicieli.
 
           Wysokość wadium wynosi - 1.100,00 zł.
           (słownie: jeden tysiąc sto złotych)
 
5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer  25 9533 1014 2003 0000 0185 0002  w terminie do dnia 04 października 2012 roku (włącznie).
6.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
7.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowody wpłaty wadium oraz dokumenty stwierdzające tożsamość.
9.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
10.Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapewnienia lokalu mieszkalnego dotychczsowemu najemcy.
11.Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod numerem tel. 74 8164520.
12.Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej tut. Urzędu oraz na terenie gminy.
13.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 06.09.2012 r.
                                                           WÓJT  GMINY
                                                      Marek  Janikowski
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:23:00
Wyświetl historię zmian »
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-05-23 08:05:09
  • Licznik odwiedzin: 39599606