Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
2012-01-31, Zapytanie ofertowe na prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych *

 1. Zamawiający  Gmina Stoszowice
 2. Przedmiot  zamówienia i wysokość środków:

a)    Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie

b)   Wysokość środków przeznaczona w budżecie na realizację zadania w 2012r. - 11.000  zł

 1. Termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2012 r.
 2. Kryterium oceny ofert: najwyższa liczba godzin przeznaczona na prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice.
 3. Inne istotne warunki zamówienia: do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją oraz szczegółowy harmonogram realizacji usług,
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz kursów specjalistycznych,
  3. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku lub kserokopię aktualnej książeczki zdrowia pracownika,
  4. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1887 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu,
 4. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

 nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie”.

 1. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice, pocztą 57-213 Stoszowice 97, pocztą elektroniczną na adres gmina@stoszowice.pl
 2. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 07 lutego 2012 r. godz. 10:00

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
 • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
 • Licznik odwiedzin: 34207186