Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
2012-05-22, UNIEWAŻNIENIE Zapytanie Ofertowe: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz
RR ZO.271.3.2012                                                               Stoszowice     08-06-2012 r.
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
 
 
postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Stoszowice informuje, że prowadzone postępowanie Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz
 
 
Zostało unieważnione
 
Uzasadnienie faktyczne
 
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze
 
 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę roboty budowlanej

1. Zamawiający:

Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
Tel. 74 8164 510; fax. 74 8181 059, www.stoszowice.pl; gmina@stoszowice.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz

3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy od dnia 29-06-2012

4. Opis kryteriów:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena– waga 100 %

6. Sposób Przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Oferta droga - Lutomierz” Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 12 ( Sekretariat ) , pocztą na adres Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97, Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Do oferty należy dołączyć:
1. Wykaz wykonanych robót drogowych w ciągu ostatnich pięciu lat – w/g. Załącznik nr 2
2. Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru działalności gospodarczej
3. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w uiszczaniu składek na ubezpieczenie społeczne
4. Zaświadczeniu z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z tytułu podatków
5. Wykaz kadry przeznaczonej do realizacji zamówienia – w/g. załącznik nr 3
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
7. Kosztorys ofertowy
8. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4


7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 31,05,2012r. do godz. 10:00

Wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34206570