Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
2012-02-20, zapytanie ofertowe - Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Stoszowice oraz jej jednostek podległych

 

Stoszowice, 29-02-2012 r.
 

 

ZO.3.2012
 
 

 

INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.
 

 

Gmina Stoszowice informuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stoszowice
 
 
 
 Ofertę nadesłała 1 firma:
 
 
 
L.p.
 
Nazwa wykonawcy
 
Adres
 
Ilość punktów
1.
 
Bank Spółdzielczy
Rynek 10
57-200 Ząbkowice Śląskie
 
100
 
 
  Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
 
 

 

Bank Spółdzielczy
Rynek 10
57-200 Ząbkowice Śląskie
 
 
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
 
Z upoważnienia
Wójta Gminy Stoszowice
Krzysztof Niebora
Zastępca Wójta Gminy Stoszowice

 


Zapytanie ofertowe nr 3/2012


Zamawiający:
Gmina Stoszowice, z siedzibą Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice
tel.(074)8181055, fax.(074)8181059, e-mail: gmina@stoszowice.pl , www.stoszowice.pl
NIP: 887-16-35-220, REGON: 890718455.

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Stoszowice a w szczególności:
a.    otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy,
b.    otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy,
c.    realizacja poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku obsługującym
i na rachunki w innych bankach,
d.    przyjmowanie wpłat gotówkowych,
e.    dokonywanie wypłat gotówkowych,
f.    potwierdzenie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy,
g.    uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty wskazanej w uchwale budżetowej na wniosek Zamawiającego,
h.    zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej (instalacja systemu, obsługa systemu oraz przeszkolenie pracowników) umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków,
i.    otwarcie i prowadzenie punktu obsługi bankowej (kasowej) w miejscowości Stoszowice,
j.    oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
k.    wydawanie opinii i zaświadczeń.
Zamawiający z wyłonionym Wykonawcą zawrze umowę na prowadzenie obsługi bankowej, do której załącznikami będą umowy na prowadzenie poszczególnych rachunków bieżących, pomocniczych i funduszy celowych dla gminy i jej jednostek organizacyjnych. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy koniecznym będzie po stronie Zamawiającego zwiększenie
liczby rachunków, to do każdego nowego rachunku zastosowanie będą miały stawki/ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę na etapie ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte winny być następujące
jednostki organizacyjne Gminy Stoszowice:
1.    Urząd Gminy Stoszowice,
2.    Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach,
3.    Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach,
4.    Publiczne Gimnazjum w Budzowie,
5.    Szkoła Podstawowa w Srebrnej Górze z filiami w Stoszowicach oraz Przedborowej.
Uwagi.
1.    Zastrzega się, że Wybrany Wykonawca z tytułu czynności obsługi bankowej nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji od tych które wymieniono
w formularzu cenowym
2.    Określone w Formularzu cenowym ilości i kwoty są szacunkowe i służą do obliczenia ceny oferty; Zamawiający ustalił je na podstawie dotychczasowej praktyki i zaznacza, iż Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi wg cen podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy;
Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy .
Sposób obliczania ceny.
W celu obliczenia ceny oferty dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca jest  zobowiązany do wypełnienia „Formularza cenowego” (załącznik nr 4 ) i określenia w nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w „Formularzu cenowym” spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Stoszowice należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 15.02.2012 r. tj. 4,75 % powiększonej
o stałą marżę banku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym.

Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych należy określić w oparciu o stawkę WIBID 1M na dzień 15.02.2012 r. tj. 4,55% pomniejszoną o stałą marżę banku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym.
Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Kryteria oferty
Cena                                        90%
Wysokość oprocentowania w rachunku bieżącym            5%
Wysokość oprocentowania kredytu                     5%
Razem                                     100%
Oferty, nie odrzucone, oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru:
Formuła punktacji: cenamin/cena*90+OprR/Oprmax*5+Oprc/Oprocmin*5
 
gdzie:
Cenamin - cena najniższa ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cena – cena badanej oferty,
OprR – oprocentowanie rachunków bankowych badanej oferty,
Oprmax - Oprocentowanie rachunków bankowych (najwyższe ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu)
Oprc - Oprocentowanie kredytu w rachunku (badanej oferty)
Oprocmin - Oprocentowanie kredytu w rachunku
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 27-02-2012 roku do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Bankowa Obsługa Budżetu

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.    Oświadczenia – załącznik nr 2
3.    Zaakceptowane istotne warunki umowy – załącznik nr 3
4.    Formularz cenowy – załącznik nr 4

 

Wójt Gminy Stoszowice

Marek Janikowski
 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34207357