Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
2012-04-30, Remont Donjonu - ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2012-04-30 (numer ogłoszenia 139782-2012).
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Srebrna Góra: Remont Donjonu
Numer ogłoszenia: 139782 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Forteczny Park Kulturowy , ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 509 591 311, faks 074 8160001.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.forty.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://gmina.stoszowice.sisco.info/?przetargi=1
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Donjonu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: odbudowa schodów do kondygnacji piwnicznej w południowej kieszeni Donjonu naprawa elementów murowych w pomieszczeniach południowej kieszeni Donjonu odtworzenie stolarki drzwiowej i okiennej kontynuacja remontu kanałów odwadniających prace izolacyjne.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.30.00-6, 45.45.30.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.26.90-4, 45.42.20.00-1, 45.21.50.00-7, 45.22.32.00-8, 45.22.10.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 i 2;
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dokonali wizji lokalnej obiektu podlegającego remontowi i zapoznali się z projektem budowlanym. Uwaga: ze względu na brak normalnego dostępu do miejsc planowanego remontu, w szczególności do kanałów odwadniających, wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu wizji lokalnej z Zamawiającym.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Kierownik budowy powinien wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy w obiektach zabytkowych w charakterze kierownika budowy. Dysponują pracownikiem z uprawnieniami w zakresie prac konserwatorskich o specjalności konserwacja kamienia i detalu architektonicznego potwierdzone dyplomem wyższej uczelni. Udzielą minimum gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego na roboty
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Kierownik budowy powinien wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy w obiektach zabytkowych w charakterze kierownika budowy. Dysponują pracownikiem z uprawnieniami w zakresie prac konserwatorskich o specjalności konserwacja kamienia i detalu architektonicznego potwierdzone dyplomem wyższej uczelni. Udzielą minimum gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego na roboty
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 800 000,00 PLN brutto.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
parafowany wzór umowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
konieczności wykonania robót zamiennych a także zaniechaniu poszczególnych robót, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania i wynikającej stąd zmiany na niższe wynagrodzenie, zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia wykraczający poza 30.11.2012 r.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.stoszowice.sisco.info/?przetargi=1&rok=2012&mc=4&eid=703
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o. ul. Letnia 10 57-215 Srebrna Góra.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97 , 57-200 Ząbkowice Śląskie - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 139782-2012 z dnia 2012-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Srebrna Góra odbudowa schodów do kondygnacji piwnicznej w południowej kieszeni Donjonu naprawa elementów murowych w pomieszczeniach południowej kieszeni Donjonu odtworzenie stolarki drzwiowej i okiennej kontynuacja remontu kanałów odwadniających ...
Termin składania ofert: 2012-05-15
________________________________________
Numer ogłoszenia: 139946 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139782 - 2012 data 30.04.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Forteczny Park Kulturowy, ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra, woj.
dolnośląskie, tel. 509 591 311, fax. 074 8160001.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
•     Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.2.
•     Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca musi wykazać, w
formie załączonego do oferty wykazu prac i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich zamawiających, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył tj. zrealizował co najmniej 1 zamówienia na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 800.000 PLN . Ponadto: - co najmniej jedna realizacja robót hydroizolacyjnych, z wykorzystaniem technologii zawartej w dokumentacji technicznej, o wartości powyżej 100.000,00 PLN, oraz - co najmniej jedna realizacja robót w wyrobiskach podziemnych lub tunelach i związana z górniczym zabezpieczeniem ich stateczności, o wartości powyżej 150.000,00 PLN. oraz - co najmniej jedna realizacja robót związanych z remontem zabytkowych murów, o wartości powyżej 200.000,00 PLN.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34205469