Niedziela, 28 listopad 2021 
Imieniny:
2012-04-12, Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 212 położonej w miejscowości Stoszowice nr 34

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 15 maja 2012 roku o godz. 1000w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości STOSZOWICE Nr 34, stanowiącej własność Gminy Stoszowice, objętej księgą wieczystą KW Nr 56864, składającej się z działki numer 212 o powierzchni 0,2400 ha, zabudowanej budynkiem przedszkola dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 351,36 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 49,71 m2.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 257.200,00 zł.
(słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych)
 
1.Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nieruchomość zgodnie z dotychczasowym wykorzystaniem, przeznaczona jest na cele oświatowe z wiodącą funkcją przedszkola.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
3.Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie do 6-ciu miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Wysokość wadium - 51.000,00 zł.
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
 
3.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 08 maja 2012 roku (włącznie).
4.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
5.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w fomie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
6.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
7.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do prowadzenia placówki oświatowej z wiodącą funkcją przedszkola, przez okres 10-ciu lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku rezygnacji z prowadzenia placówki oświatowej w określonym terminie, Gminie Stoszowice będzie przysługiwało prawo odkupu nieruchomości za cenę stanowiącą 50% wartości ceny za jaką nabywca kupił tą nieruchomość.
9.Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 74 8164520.
10.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i na terenie wszystkich sołectw w gminie.
11.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 12.04.2012 r.
                                                                          WÓJT GMINY
                                                                       Marek Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-11-23 13:41:32
  • Licznik odwiedzin: 34207556