Sierpień

2012-08-07, I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek numer 89/2, 114/2 i 114/4, 137/4, 138/6, 138/7 i 446/2 położonych w miejscowości Przedborowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH


Wójt Gminy Stoszowicezawiadamia, że w dniu 12 września 2012 rokuw siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń odbędą się I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości PRZEDBOROWA, stanowiących własność Gminy:
 

L.p.
Numer
działki
Powierzchnia
w ha
Numer
księgi
wieczystej
Cena wywoławcza nieruchomości w zł. (netto)
Wadium
w pieniądzu (zł.)
Godzina
przetargu
1
89/2
0,1913
45986
37.300,00
3.700,00
1000
2
114/2 i 114/4
0,1582
46007

 
33.710,00
3.400.00
1020
3
137/4
0,1520
45986
27.700,00
2.800,00
1040
4
138/6
0,1178
45986
21.500,00
2.200,00
1100
5
138/7
0,1004
45986
18.300,00
1.800,00
1120
6
446/2
0,1341
7164
24.500,00
2.500,00
1140

 

1.Do ustalonych cen nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.
2.Przeznaczenie działek: zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy działki przeznaczone są pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu.
3.Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt. 1-6 na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002  w terminie  do dnia 05 września 2012 roku (włącznie).
Na dokumencie wpłaty należy określić adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.
5.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednaK nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
6.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
7.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
8.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
9.Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod nr telefonu 74 8164520.
10.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie wszystkich sołectw w gminie.
11.Wójt Gminy może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargów musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 07.08.2012 r.
                                                                    WÓJT GMINY
                                                                 Marek Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 10:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 10:34Aktualizacja dokonana przez:

2012-08-16, Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice

Stoszowice 24-08-2012

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Nazwa zadania: Dowóz uczniów do szkól podstawowych i gimnazjum na terenie 

Gminy Stoszowice

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez:

„FERDUŚ”

Zarobkowy transport drogowy, budowa dróg, roboty ziemne

Ferdynand Dragulski

57-213 Stoszowice 130

Uzasadnienie wyboru:

oferta spełniała wymagania SIWZ oraz zawiera najniższą cenę.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od dnia 29-08-2012 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

1

FERDUŚ”

Zarobkowy transport drogowy, budowa dróg, roboty ziemne

57-213 Stoszowice 130

.

100,00

2

Tiger- Bus Michał Osowski

 

Ul. Pniaki 15

57-430 Jugów

-

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 2

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust 1 pkt. 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie formalne:

Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający żądał podania ceny brutto za całość zamówienia tj. 65000 km x stawka brutto za 1km = cena oferty. Według oświadczenia wykonawcy z dnia 23-08-2012 podał on cenę obejmującą 1/10 ceny co jest niezgodne z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g  


 

UWAGA : zmiana zapisów SIWZ - Zamawiający omyłkowo wpisał daty wykonywania zamówienia powinno być od 03 września 2012 do 28 czerwca 2013


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

 

Stoszowice: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice
Numer ogłoszenia: 177531 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dowóz i odwóz uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z planem lekcji przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych (w trakcie roku szkolnego plan lekcji może ulec zmianie). Tabor przeznaczony do realizacji zamówienia pozostaje w dyspozycji dyrektora zgodnie z przedstawionym planem zajęć. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami), w okresie od 03 września 2011 r. do 28 czerwca 2012 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć Dowozem będą objęci uczniowie zamieszkali w miejscowościach: Budzów, Stoszowice, Srebrna Góra, Mikołajów, Żdanów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze, Lutomierz, Przedborowa, Różana, i dowożeni do szkół: Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej , Publicznego Gimnazjum w Budzowie i Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu. Dowóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie co do charakteru przewozów oznakowaniami. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów i godzin. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian godzin dowozu i odwozu uczniów po sporządzeniu planu lekcji w poszczególnych placówkach oświatowych. Wykonawca zobowiązuje się również do świadczenia usług w zakresie obsługi transportowej wyjazdów na zawody w ilości do 5000 km. Ilość kilometrów może ulec zmianie. Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów, osobnym pisemnym zleceniem wystawionym przez Gminę Stoszowice i osobną fakturą VAT. Zamawiający zapewnia opiekunów na przewozach szkolnych na wszystkich trasach. Z tytułu świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/10 kwoty wynikającej z kalkulacji kosztu dowozu i odwozu wszystkich uczniów określonej w ofercie. Ilość uczniów dojeżdżających do poszczególnych placówek oświatowych oraz prognozowana łączna długość tras przejazdu autobusów szkolnych określone są w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji i są ilościami prognozowanymi (dopuszcza się zmianę liczby dowożonych uczniów). Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania kierowców z pełnymi kwalifikacjami oraz zapewnienia i utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia reklamy na dwóch autokarach dowożących uczniów. Każdy autobusy musi posiadać aktualne badania techniczne oraz wyposażenie (sprzęt gaśniczy, apteczki) odpowiednie dla rodzaju pojazdu i zakresu usług..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz taboru

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.stoszowice.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

  

 

www.gmina.stoszowice.sisco.info

 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 10:59Aktualizacja dokonana przez:

2012-08-16, Zarządzanie gminną siecią szerokopasmową

Stoszowice 04-09-2012
  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Nazwa zadania: Zarządzanie Gminną Siecią Szerokopasmową
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez:
 
STIMO Niedzielski sp. j.
Ul. Sikorskiego 11A
38-400 Krosno
Uzasadnienie wyboru:
oferta spełniała wymagania SIWZ oraz zawiera najniższą cenę.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od dnia 15-09-2012 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
1
STIMO Niedzielski sp. j.
Ul. Sikorskiego 11A
38-400 Krosno
.
100,00
2
Innovative Technology Solution
 
Ul. Zimowa 11/4
57-215 Srebrna Góra
5,00
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została żadna odrzucona oferta
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g  

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

 

Stoszowice: ZARZĄDZANIE GMINNĄ SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ (GSS)
Numer ogłoszenia: 177797 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZARZĄDZANIE GMINNĄ SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ (GSS).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załacznikiem do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.80.00-7, 79.99.31.00-2, 79.94.10.00-2, 72.40.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.stoszowice.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stoszowice Stoszowice97 57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stoszowice Stoszowice97 57-213 Stoszowice sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

  

 

www.gmina.stoszowice.sisco.info

 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:05Aktualizacja dokonana przez:

2012-08-29, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 265/5 położonej w miejscowości Jemna

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku o godz. 1020 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00059282/9, składającej się z działki numer 265/5 o powierzchni 0,0943 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 8/09 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszeniem garażu.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 26.900,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 29.08.2012 r.
                                                         Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                  Krzysztof Niebora
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:08Aktualizacja dokonana przez:

2012-08-29, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 265/6 położonej w miejscowości Jemna

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku o godz. 1040  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00059282/9, składającej się z działki numer 265/6 o powierzchni 0,0955 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 8/09 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszeniem garażu.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 27.200,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 29.08.2012 r.
                                                         Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                  Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:10Aktualizacja dokonana przez:

2012-08-29, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 26/1 położonej w miejscowości Jemna

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00047888/0, składającej się z działki numer 26/1 o powierzchni 0,0829 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy pensjonatowej.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 33.100,00 zł. netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 29.08.2012 r.
                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                   Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:17Aktualizacja dokonana przez:

2012-08-30, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 187 położonej w miejscowości Grodziszcze

 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00063504/3, składającej się z działki numer 187 o powierzchni 0,7418 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 17.000,00 zł. netto (słownie: siedemnaście tysiące złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 30.08.2012 r.
                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                     Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:19Aktualizacja dokonana przez:

2012-08-30, Infornacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 410/3 położonej w miejscowości Grodziszcze

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 1020  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 55693, składającej się zdziałki numer 410/3 o powierzchni 0,1767 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 20/08 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszeniem garażu.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 27.300,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 30.08.2012 r.
                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                     Krzysztof Niebora
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:20Aktualizacja dokonana przez: