Lipiec

2012-07-24, I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 410/3 położonej w miejscowości Grodziszcze

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 1020 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 55693, składającej się z działki numer 410/3 o powierzchni 0,1767 ha bez zabudowań.

           Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 27.300,00 zł.
             (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych)
 
Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.
 
1.Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 20/08 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 
           Wysokość wadium wynosi - 2.700,00 zł.
            (słownie: dwa tysiące siedemset złotych)
 
3.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002  w terminie do dnia 23 sierpnia 2012 roku (włącznie).
4.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
5.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz Gminy).
6.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
7.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 74 8164520.
9.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie gminy.
10.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 24.07.2012 r.
                                                          WÓJT  GMINY
                                                       Marek  Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 10:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 10:25Aktualizacja dokonana przez: