Lipiec

2012-07-24, I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr 265/1, 265/5, 265/6 i 26/1, położonych w miejscowości Jemna

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń odbędą się I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości JEMNA, stanowiących własność Gminy:
  
L.p.
Numer
działki
Powierzchnia
w ha
Numer
księgi
wieczystej
Cena wywoławcza nieruchomości w zł. (netto)
Wadium
w pieniądzu (zł.)
Godzina
przetargu
1
265/1
0,1285
SW1Z/00059282/9
36.700,00
3.700,00
1000
2
265/5
0,0943
SW1Z/00059282/9
26.900,00
2.900.00
1020
3
265/6
0,0955
SW1Z/00059282/9
27.200,00
2.700,00
1040
4
26/1
0,0829
SW1Z/00047888/0
33.100,00
3.300,00
1100

 1.Do ustalonych cen nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

2. Przeznaczenie nieruchomości: działki wymienione w pkt. 1-3 zgodnie z decyzją nr 8/09 o warunkach zabudowy przeznaczone są pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczeniem garażu, a działka wymieniona w pkt. 4 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy pensjonatowej.
3. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt. 1-4 na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002  w terminie do dnia 22 sierpnia 2012 roku (włącznie).
Na dokumencie wpłaty należy określić adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.
5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
7. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
8. Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
9. Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod nr telefonu 74 8164520.
10.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie wszystkich sołectw w gminie.
11.Wójt Gminy może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargów musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 24.07.2012 r.
                                                             WÓJT  GMINY
                                                           Marek  Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 10:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 10:16Aktualizacja dokonana przez:

2012-07-24, I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 187 położonej w miejscowości Grodziszcze

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowicezawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00063504/3, składającej się z działki numer 187 o powierzchni 0,7418 ha bez zabudowań.
 
           Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 17.000,00 zł
             (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)
 
1. Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 
           Wysokość wadium wynosi - 1.700,00 zł.
             (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)
 
3.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002  w terminie do dnia 23 sierpnia 2012 roku (włącznie).
4.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
5.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz Gminy).
6.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
7.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 74 8164520.
9.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie gminy.
10.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 24.07.2012 r.
                                                              WÓJT  GMINY
                                                           Marek  Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 10:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 10:18Aktualizacja dokonana przez:

2012-07-24, I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 410/3 położonej w miejscowości Grodziszcze

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 1020 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 55693, składającej się z działki numer 410/3 o powierzchni 0,1767 ha bez zabudowań.

           Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 27.300,00 zł.
             (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych)
 
Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.
 
1.Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 20/08 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 
           Wysokość wadium wynosi - 2.700,00 zł.
            (słownie: dwa tysiące siedemset złotych)
 
3.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002  w terminie do dnia 23 sierpnia 2012 roku (włącznie).
4.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
5.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz Gminy).
6.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
7.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 74 8164520.
9.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie gminy.
10.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 24.07.2012 r.
                                                          WÓJT  GMINY
                                                       Marek  Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 10:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 10:25Aktualizacja dokonana przez:

2012-07-25, Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 25 lipca 2012 roku do dnia 15 sierpnia 2012 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
1. Wykaz Nr 9/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 15/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 lipca 2012 roku:
PRZEDBOROWA nr 99 – udział 21/252 części w budynku mieszkalnym stanowiącym lokal mieszkalny o pow. użytkowej 46,87 m2 położony na parterzeoraz pomieszczenia przynależne i piwnica, w bardzo niskim stanie technicznym wraz z udziałem w działce numer 211/1 o pow. 0,5204 ha, forma zbycia – przetarg ustny ograniczony dla współwłaścicieli posesji nr 99.
 
2.Wykaz Nr 10/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 16/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 lipca 2012 roku:
SREBRNA GÓRA ul. Zimowa nr 3 – lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze, o pow. użytkowej 24,40 m2 i pomieszczenie przynależne – komórka na zewnątrz o pow. użytkowej 9.10 m2 , w niskim stanie technicznym wraz z udziałem w działce numer 291 o pow. 0,0546 ha, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
 
Stoszowice, dnia 25.07.2012 r.
                                                          WÓJT GMINY
                                                        Marek Janikowski
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 10:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 10:26Aktualizacja dokonana przez: