Czerwiec

2012-06-08, Zapytanie Ofertowe: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz

 

 

Stoszowice, 14-06-2012 r.
INFORMACJA O WYNIKU
postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.
Gmina Stoszowice informuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz
  Oferty nadesłało 3 firmy:
L.p.
Nazwa wykonawcy
Adres
Kwota brutto w zł
1.
Z.U.H.P ZUBIT Ireneusz Zieliński
 
Ul. Kolejowa 61
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
58 170,23
2.
Heilit+Woerner Budowlana sp. z.o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a
52-200 Wrocław
49 964,37
3.
Przedsiebiotswo Robót Drogowo-Mostowych
„DROGMOST” sp. z o.o.
Ul. Objazdowa 24
57-300 Kłodzko
53 916,75
 
  Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
 
Heilit+Woerner Budowlana sp. z.o.o
Wysoka ul. Lipowa 5a
52-200 Wrocław
 
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Z up. Wójta Gminy
Krzyszot Niebora
Zastępca Wójta

 

RR ZO.271.3.1..2012                                                                           Stoszowice       08-06-2012
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę roboty budowlanej
 
1. Zamawiający:
 
Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
Tel. 74 8164 510; fax. 74 8181 059, www.stoszowice.pl; gmina@stoszowice.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz
 
3. Termin realizacji zamówienia:
 
Od dnia podpisania umowy od dnia 12-07-2012
 
4. Opis kryteriów:
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena– waga 100 %
 
6. Sposób Przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Oferta droga - Lutomierz” Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 12 ( Sekretariat ) , pocztą na adres Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97, Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Do oferty należy dołączyć:
1.     Wykaz wykonanych robót drogowych w ciągu ostatnich pięciu lat – w/g. Załącznik nr 2
2.     Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru działalności gospodarczej
3.     Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w uiszczaniu składek na ubezpieczenie społeczne
4.     Zaświadczeniu z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z tytułu podatków
5.     Wykaz kadry przeznaczonej do realizacji zamówienia – w/g. załącznik nr 3
6.     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
7.     Kosztorys ofertowy
8.     Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4
 
 
 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2012r. do godz. 10:00
 
Wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 09:38Aktualizacja dokonana przez: