Czerwiec

2012-06-08, Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno - oświatowe

ławka
detal do renowacji

Stoszowice, 16-08-2012

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Gmina Stoszowice informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne pod nazwą „Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno – oświatowe”

 

zostało unieważnione

 

Uzasadnienie prawne

art. 93, ust.1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 2010 nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


 

UWAGA ZMIANA PROJEKTU UMOWY


Numer ogłoszenia: 273988 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194056 - 2012 data 08.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, fax. 74 8181059.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 


 
Stoszowice, 16-07-2012
 
  
 
Wykonawcy wg rozdzielnika
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja byłego kości0oła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno – oświatowe”
 
 
 
 
Z uwagi na zapytania do SIWZ wymagające konsultacji z wykonawcą projektu Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 01-08-2012 roku.
 
Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Krzysztof Niebora

 


 

Numer ogłoszenia: 252958 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194056 - 2012 data 08.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, fax. 74 8181059.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


 

Numer ogłoszenia: 249034 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194056 - 2012 data 08.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, fax. 74 8181059.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 


 

Numer ogłoszenia: 235514 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194056 - 2012 data 08.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, fax. 74 8181059.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 


 

Numer ogłoszenia: 133747 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194056 - 2012 data 08.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, fax. 74 8181059.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 


 

UWAGA: W związku z omyłkami pojawiającymi się w SIWZ - załaczono skorygowaną SIWZ

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

gmina.stoszowice.sisco.info
 

 


Stoszowice: Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno - oświatowe
Numer ogłoszenia: 194056 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno - oświatowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno - oświatowe polegająca na: 1. Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz kopuł wieży 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 3. Remont elewacji 4. Roboty wewnętrzne sali głównej, sanitariatów 5. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, b) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, c) zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawcę, d) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach których Wykonawca opierał sie wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, e) zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.stoszowice.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 13:52Aktualizacja dokonana przez:

2012-06-08, Zapytanie Ofertowe: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz

 

 

Stoszowice, 14-06-2012 r.
INFORMACJA O WYNIKU
postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.
Gmina Stoszowice informuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz
  Oferty nadesłało 3 firmy:
L.p.
Nazwa wykonawcy
Adres
Kwota brutto w zł
1.
Z.U.H.P ZUBIT Ireneusz Zieliński
 
Ul. Kolejowa 61
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
58 170,23
2.
Heilit+Woerner Budowlana sp. z.o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a
52-200 Wrocław
49 964,37
3.
Przedsiebiotswo Robót Drogowo-Mostowych
„DROGMOST” sp. z o.o.
Ul. Objazdowa 24
57-300 Kłodzko
53 916,75
 
  Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
 
Heilit+Woerner Budowlana sp. z.o.o
Wysoka ul. Lipowa 5a
52-200 Wrocław
 
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Z up. Wójta Gminy
Krzyszot Niebora
Zastępca Wójta

 

RR ZO.271.3.1..2012                                                                           Stoszowice       08-06-2012
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę roboty budowlanej
 
1. Zamawiający:
 
Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
Tel. 74 8164 510; fax. 74 8181 059, www.stoszowice.pl; gmina@stoszowice.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz
 
3. Termin realizacji zamówienia:
 
Od dnia podpisania umowy od dnia 12-07-2012
 
4. Opis kryteriów:
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena– waga 100 %
 
6. Sposób Przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Oferta droga - Lutomierz” Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 12 ( Sekretariat ) , pocztą na adres Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97, Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Do oferty należy dołączyć:
1.     Wykaz wykonanych robót drogowych w ciągu ostatnich pięciu lat – w/g. Załącznik nr 2
2.     Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru działalności gospodarczej
3.     Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w uiszczaniu składek na ubezpieczenie społeczne
4.     Zaświadczeniu z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z tytułu podatków
5.     Wykaz kadry przeznaczonej do realizacji zamówienia – w/g. załącznik nr 3
6.     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
7.     Kosztorys ofertowy
8.     Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4
 
 
 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2012r. do godz. 10:00
 
Wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 09:38Aktualizacja dokonana przez:

2012-06-22, Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego - etap I

 

Stoszowice 20-07-2012 r. .
  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Nazwa zadania: Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego – etap I
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez:
Polskie Mosty sp. zo.o.
Ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
 
Uzasadnienie wyboru:
oferta spełniała wymagania SIWZ oraz zawiera najniższą cenę:
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od dnia 23-07-2012 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
1
Polskie Mosty sp. zo.o.
Ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
100
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g  
 
 

 

Z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Krzysztof Niebora

 

 


Stoszowice: Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego - etap I
Numer ogłoszenia: 217372 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAMÓWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ: 1. Uzupełnienie ubytków materiału ceglanego na filarach 2. Montaż ściągów stalowych w filarach 3. Wykonanie żelbetowych opasek wzmacniających filary 4. Naprawa betonowych trzonów filarów poprzez iniekcję i opłaszczowanie 5. Wykonanie nowej hydroizolacji poziomej obiektu, 6. Wykonanie stalowych ściągów wzmacniających konstrukcję ceglanych dźwigarów łukowych i filara głównego 7. Odtworzenie systemu odwodnienia 8. Wykonanie żelbetowej płyty pomostu 9. Wykonanie balustrad na obiekcie 10. Uzupełnienie ubytków ceglanych 11. Wykonanie iniekcji uszczelniających.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8000 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy zawierający: - stronę tytułową opatrzoną pieczęcią Wykonawcy i podpisem osoby umocowanej do reprezentowania oraz pieczęcią i podpisem kierownika budowy posiadającego stosowane uprawnienie i doświadczenie umożliwiające zaopiniowanie kosztorysu przez Konserwatora Zabytków. - kosztorys szczegółowy - Podsumowanie - Przedmiar -Tabele elementów scalonych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: a) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, b) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, c) zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawcę, d) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach których Wykonawca opierał sie wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, e) zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.stoszowice.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 09:56Aktualizacja dokonana przez: