Maj

2012-05-10, Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 10 maja 2012 roku do dnia 31 maja 2012 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
1. Wykaz Nr 4/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 8/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2012 roku:
BUDZÓW - działka numer 1240 o powierzchni 0,0134 ha bez zabudowań, forma zbycia – bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
2.Wykaz Nr 5/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 9/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2012 roku:
GRODZISZCZE – działka numer 187 o pow. 0,7418 ha bez zabudowań, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
GRODZISZCZE – działka numer 410/3 o pow. 0,1767 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu, zgodnie z decyzją Nr 20/08 o warunkach zabudowy z dnia 27.10.2008 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
 
3.Wykaz Nr 6/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 10/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2012 roku:
JEMNA – działka numer 26/1 o pow. 0,0829 ha bez zabudowań, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona w terenie opisanym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy pensjonatowej, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

4.Wykaz Nr 7/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 11/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2012 roku:
- JEMNA – działka numer 265/1 o pow. 0,1285 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu, zgodnie z decyzją Nr 8/09 o warunkach zabudowy z dnia 08.04.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
- JEMNA – działka numer 265/5 o pow. 0,0943 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu, zgodnie z decyzją Nr 8/09 o warunkach zabudowy z dnia 08.04.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
- JEMNA – działka numer 265/6 o pow. 0,0955 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu, zgodnie z decyzją Nr 8/09 o warunkach zabudowy z dnia 08.04.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
 
5.Wykaz Nr 8/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 12/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2012 roku:
PRZEDBOROWA -działka numer 89/2 o powierzchni 0,1913 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 42/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
PRZEDBOROWA - działka numer 114/2 o powierzchni 0,0734 ha bez zabudowań i działka numer 114/4 o powierzchni 0,0848 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia - przetarg ustny nieograniczony.
PRZEDBOROWA - działka numer 137/4 o powierzchni 0,1520 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 43/08 o warunkach zabudowy z dnia 12.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
PRZEDBOROWA - działka numer 138/6 o powierzchni 0,1178 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
PRZEDBOROWA - działka numer 138/7 o powierzchni 0,1004 ha bez zabudowań,z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 45/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
PRZEDBOROWA - działka numer 446/2 o powierzchni 0,1341 ha z zabudowaniami - ruina, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 40/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
                                                                        WÓJT G MINY
                                                           Marek Janikowski
Stoszowice, dnia 10.05.2012 r.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 13:22Aktualizacja dokonana przez:

2012-05-17, Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż działki numer 355 położonej w miejscowości Budzów

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 09 maja 2012 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości BUDZÓW, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00051305/1, składającej się z działki numer 355 o powierzchni 0,3111 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
1. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono Pana Józefa Czeleń, Pana Józefa Rogólskiego i Pana Tadeusza Rogólskiego, którzy w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 02 maja 2012 roku wpłacili w pieniądzu wadium.
2. Do uczestnictwa w przetargu nie dopuszczono Pana Stefana Ogórek, który w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 02 maja 2012 roku nie wpłacił w pieniądzu wadium, co jest warunkiem udziału w przetargu (wpłata w dniu 04.05.2012 r.).
3. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 5.820,00 zł. (słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).
4. W wyniku przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Józef Rogólski, za cenę 12.000,00 zł. brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych), która jest najwyższą ceną osiągniętą w przetargu.
 
                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                       Krzysztof Niebora

Stoszowice, dnia 17.05.2012 r.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 13:23Aktualizacja dokonana przez:

2012-05-22, UNIEWAŻNIENIE Zapytanie Ofertowe: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz

RR ZO.271.3.2012                                                               Stoszowice     08-06-2012 r.
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
 
 
postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Stoszowice informuje, że prowadzone postępowanie Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz
 
 
Zostało unieważnione
 
Uzasadnienie faktyczne
 
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze
 
 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę roboty budowlanej

1. Zamawiający:

Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
Tel. 74 8164 510; fax. 74 8181 059, www.stoszowice.pl; gmina@stoszowice.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Lutomierz

3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy od dnia 29-06-2012

4. Opis kryteriów:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena– waga 100 %

6. Sposób Przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Oferta droga - Lutomierz” Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 12 ( Sekretariat ) , pocztą na adres Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97, Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Do oferty należy dołączyć:
1. Wykaz wykonanych robót drogowych w ciągu ostatnich pięciu lat – w/g. Załącznik nr 2
2. Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru działalności gospodarczej
3. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w uiszczaniu składek na ubezpieczenie społeczne
4. Zaświadczeniu z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z tytułu podatków
5. Wykaz kadry przeznaczonej do realizacji zamówienia – w/g. załącznik nr 3
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
7. Kosztorys ofertowy
8. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4


7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 31,05,2012r. do godz. 10:00

Wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 13:26Aktualizacja dokonana przez:

2012-05-23, Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż działki numer 212 zabudowanej budynkiem przedszkola, położonej w miejscowości Stoszowice nr 34

 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 15 maja 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości STOSZOWICE Nr 34, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 56864, składającej się z działki numer 212 o powierzchni 0,2400 ha zabudowanej budynkiem przedszkola dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 351,36 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej  49,71m2 , z przeznaczeniem na cele oświatowe z wiodącą funkcją przedszkola.
 
1. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono Panią Joannę Kupczak, która w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 08 maja 2012 roku wpłaciła w pieniądzu wadium.
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 257.200,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).
3. W wyniku przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Joanna Kupczak, za cenę 259.800,00 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), która jest najwyższą ceną osiągniętą w przetargu.
                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                             Krzysztof Niebora

Stoszowice, dnia 23.05.2012 r.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 13:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 13:28Aktualizacja dokonana przez:

2012-05-25, Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odbudowa wschodniej części elewacji oraz odgruzowanie fosy Bastionu Dolnego, numer ogłoszenia w BZP: 121088 - 2012; data zam

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odbudowa wschodniej części elewacji oraz odgruzowanie fosy Bastionu Dolnego, numer ogłoszenia w BZP: 121088 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012
 
Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm. ) Zamawiający zawiadamia, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę:
ALTAPLAN sp. z o.o. ul. Grota – Rowieckiego 168, 52-214 Wrocław ponieważ spełnia warunki zawarte w siwz oraz pod względem kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
 Wykonawcy którzy złożyli oferty:
1.      ALTAPLAN sp. z o.o. ul. Grota – Rowieckiego 168, 52-214 Wrocław – cena 510.939,54 PLN – ilość pkt. 100,00
2.      Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC” Andrzej Ciszewski Mników 389, 32-084 Morawica – cena 659.230,33 PLN – ilość pkt. 77,50
3.      Pracownia Rzeźbiarsko-Kamieniarska Janusz Trojan ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław – cena 721.732,83 PLN – ilość pkt. 70,79
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 13:30Aktualizacja dokonana przez:

2012-05-30, Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - remont Donjonu - ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2012-04-30 (numer ogłoszenia 139782-2012

Srebrna Góra, dnia 2012-05-30
 


 

Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm. ) Zamawiający zawiadamia, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę:
Zakład Robót Górnicznych i Wysokościowych „AMC” Andrzej Ciszewski Mników 389, 32084 Morawica cena oferty 756.240,75 PLN
 ponieważ spełnia warunki zawarte w siwz oraz pod względem kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
 Wykonawcy którzy złożyli oferty:
1.      Zakład Robót Górnicznych i Wysokościowych „AMC” Andrzej Ciszewski Mników 389, 32084 Morawica cena oferty 756.240,75 PLN
Oferty odrzucone – nie dotyczy
Wykonawcy wykluczeni – nie dotyczy
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 13:30Aktualizacja dokonana przez: