Kwiecień

2012-04-04, Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 355 położonej w miejscowości Budzów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 09 maja 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości BUDZÓW, stanowiącej własność Gminy Stoszowice, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00051305/1, składającej się z działki numer 355 o powierzchni 0,3111 ha bez zabudowań.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 5.820,00 zł.
(słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych)

1.Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne chronione dla rolnictwa w obszarze predysponowanym dla rozwoju sadownictwa.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 Wysokość wadium – 600,00 zł.
(słownie: sześćset złotych)

3.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 02 maja 2012 roku (włącznie).
4.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
5.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w fomie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
6.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetragowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
7.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 74 8164520.
9.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i na terenie wszystkich sołectw w gminie.
10.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 04.04.2012 r.
                                                                 WÓJT  GMINY
                                                               Marek Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 14:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 14:36Aktualizacja dokonana przez:

2012-04-12, Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 212 położonej w miejscowości Stoszowice nr 34

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 15 maja 2012 roku o godz. 1000w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości STOSZOWICE Nr 34, stanowiącej własność Gminy Stoszowice, objętej księgą wieczystą KW Nr 56864, składającej się z działki numer 212 o powierzchni 0,2400 ha, zabudowanej budynkiem przedszkola dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 351,36 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 49,71 m2.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 257.200,00 zł.
(słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych)
 
1.Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nieruchomość zgodnie z dotychczasowym wykorzystaniem, przeznaczona jest na cele oświatowe z wiodącą funkcją przedszkola.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
3.Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie do 6-ciu miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Wysokość wadium - 51.000,00 zł.
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
 
3.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 08 maja 2012 roku (włącznie).
4.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
5.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w fomie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
6.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
7.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do prowadzenia placówki oświatowej z wiodącą funkcją przedszkola, przez okres 10-ciu lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku rezygnacji z prowadzenia placówki oświatowej w określonym terminie, Gminie Stoszowice będzie przysługiwało prawo odkupu nieruchomości za cenę stanowiącą 50% wartości ceny za jaką nabywca kupił tą nieruchomość.
9.Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 74 8164520.
10.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i na terenie wszystkich sołectw w gminie.
11.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 12.04.2012 r.
                                                                          WÓJT GMINY
                                                                       Marek Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 14:39Aktualizacja dokonana przez:

2012-04-16, Odbudowa wschodniej części elewacji oraz odgruzowanie fosy Bastionu Dolnego, numer ogłoszenia w BZP: 121088 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012

 

Srebrna Góra, dnia 2012-04-27

 

 

 

Do wykonawców

 

 

 

Dotyczy zamówienia: „Odbudowa wschodniej części elewacji oraz odgruzowanie fosy Bastionu Dolnego”

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 2010r. Nr 113, poz. 759 z.zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień związanych przedmiotowym zamówieniem:

 Pytanie:

na stronie Zamawiającego znajduje sie przedmiar dotyczący przedmiotowego zadania. Zwracamy uwagę, że nie zawiera on podstaw kosztorysowych (KNR, TZKNBK itp.), jedynie ich opisy. Czy Zamawiający udostępni podstwy kosztorysowe do przedmiaru?

 Odpowiedź:

do obliczenia ceny należy zgodnie z siwz wykorzystać dokumenty wymienione w siwz oraz zamieszczone na stronie internetowej. Zamieszczone dokumenty pozostają bez zmian.

 

 
Srebrna Góra: Odbudowa wschodniej części elewacji oraz odgruzowanie fosy Bastionu Dolnego
Numer ogłoszenia: 121088 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Forteczny Park Kulturowy , ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 509 591 311, faks 074 8160001.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.forty.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://gmina.stoszowice.sisco.info/?przetargi=1
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa wschodniej części elewacji oraz odgruzowanie fosy Bastionu Dolnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usuniecie i wywiezienie zalegającego gruzu roboty murowe obejmujące przemurowania uszkodzonych fragmentów ceglanych i kamiennych ścian i sklepień odtworzenie kamiennych detali architektonicznych odtworzenie stolarki drzwiowej i kamiennej prace izolacyjne.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.22.32.00-8, 45.26.11.00-5, 45.26.20.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    na podstawie złożonych dokumentów spełnia/nie spełnia posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 i 2;
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu prac i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich zamawiających, że w ciągu ostatnich 5 lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał, tj. zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600.000 PLN w tym na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, polegające na remoncie zabytkowych murów, jedna robota budowlana o wartości 600.000 PLN. Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć jeden kontrakt o wartości minimum 600.000 PLN.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    na podstawie złożonych dokumentów spełnia/nie spełnia Oświadczenie
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    na podstawie złożonych dokumentów spełnia/nie spełnia Kierownik budowy powinien wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy w obiektach zabytkowych w charakterze kierownika budowy. Dysponują pracownikiem z uprawnieniami w zakresie prac konserwatorskich o specjalności konserwacja kamienia i detalu architektonicznego potwierdzone dyplomem wyższej uczelni.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    na podstawie złożonych dokumentów spełnia/nie spełnia Udzielą minimum gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego. Dokonali wizji lokalnej obiektu podlegającego remontowi i zapoznali się z projektem budowlanym. Uwaga: ze względu na brak normalnego dostępu do miejsc planowanego remontu, wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu wizji lokalnej z Zamawiającym. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 600.000,00 PLN brutto Akceptują załączony do specyfikacji wzór umowy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kosztorys ofertowy zawierający szczegółowy przedmiar robót, nośniki w oparciu o które została sporządzona cena, tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, kalkulację szczegółową cen jednostkowych, a w przypadku kalkulacji własnych i analogi również szczegółowe analizy indywidualne nakładów rzeczowych wraz z uzasadnieniem w załączniku. Kosztorys ma uwzględniać wartość netto i brutto. Parafowany wzór umowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
konieczności wykonania robót zamiennych a także zaniechaniu poszczególnych robót, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania i wynikającej stąd zmiany na niższe wynagrodzenie, zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia wykraczający poza 30.11.2012 r.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.stoszowice.sisco.info/?przetargi=1
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o. ul. Letnia 10 57-215 Srebrna Góra.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97 , 57-200 Ząbkowice Śląskie - sekretariat w godzinach funkcjonowania urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 14:47Aktualizacja dokonana przez:

2012-04-27 WYNIK Odbudowa dwóch dróg gminnych

Stoszowice 15-05-2012 r. 
  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Nazwa zadania: Przebudowa dwóch dróg gminnych:
Część I: Przebudowa drogi ulicy Polnej w Srebrnej Górze – ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,250 – 0,650
Część II: Przebudowa drogi w miejscowości Żdanów – ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,000-0,900
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez:
 
Część I: Przebudowa drogi ulicy Polnej w Srebrnej Górze – ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,250 – 0,650
Helit +Woerner Budowlana sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5a;
 52-200 Wrocław
 
Uzasadnienie wyboru:
oferta spełniała wymagania SIWZ oraz zawiera najniższą cenę:
 
 
Część II: Przebudowa drogi w miejscowości Żdanów – ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,000-0,900
Helit +Woerner Budowlana sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5a;
 52-200 Wrocław
 
Uzasadnienie wyboru:
oferta spełniała wymagania SIWZ oraz zawiera najniższą cenę:
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od dnia 22-05-2012 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Część I: Przebudowa drogi ulicy Polnej w Srebrnej Górze – ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,250 – 0,650
 
 
 
 
  Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
1
Heilit+Woerner Budowlana sp z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a; 52-200 Wrocław
100
2
ZPUH INSAND Józef Gruszecki
ul. Spacerowa 8a; 57-250 Złoty Stok
68
3
ZUBIT Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny
Ireneusz Zieliński
ul. Kolejowa 61
57-240 Kamieniec Ząbkowicki
78
4
Zakład Robót Drogowych
REDOR s.c.
ul. Niepodległości 9/1
57-400 Nowa Ruda
82
 
Część II: Przebudowa drogi w miejscowości Żdanów – ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,000-0,900
  Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
1
Heilit+Woerner Budowlana sp z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a; 52-200 Wrocław
100
2
Eurovia Polska S.A.
Bielany Wroicławskie, ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
93
3
ZUBIT Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny
Ireneusz Zieliński
ul. Kolejowa 61
57-240 Kamieniec Ząbkowicki
80
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g  

 

 

UWAGA: W SIWZ na stronie nr 1. omyłkowo wpisano datę składania ofert winno być 11.05.2012 - tak jak w dalszej cześci SIWZ


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

gmina.stoszowice.sisco.info/
 

 


Stoszowice: Przebudowa dwóch dróg gminnych: Część I: Przebudowa drogi ulicy Polnej w Srebrnej Górze - ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,250 - 0,650 Część II: Przebudowa drogi w miejscowości Żdanów - ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,000-0,900
Numer ogłoszenia: 137898 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dwóch dróg gminnych: Część I: Przebudowa drogi ulicy Polnej w Srebrnej Górze - ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,250 - 0,650 Część II: Przebudowa drogi w miejscowości Żdanów - ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,000-0,900.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dwóch dróg gminnych: Część I: Przebudowa drogi ulicy Polnej w Srebrnej Górze - ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,250 - 0,650 Część II: Przebudowa drogi w miejscowości Żdanów - ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,000-0,900 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do siwz. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na II cześć zamówienia w przypadku nie otrzymania dofinansowania z MSWiA.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium Dla I części zamówienia w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) Dla II części zamówienia w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące zł) Termin wniesienia wadium Zamawiający określa na dzień 11-05-2012 r. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. O/Budzów nr 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: a) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, b) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, c) zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawcę, d) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach których Wykonawca opierał sie wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, e) zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.stoszowice.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na II cześć zamówienia w przypadku nie otrzymania dofinansowania z MSWiA.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi ulicy Polnej w Srebrnej Górze - ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,250 - 0,650.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi w miejscowości Żdanów - ulewne opady deszczu 2011. Kilometraż 0,000-0,900.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 12:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 12:36Aktualizacja dokonana przez:

2012-04-30, Remont Donjonu - ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2012-04-30 (numer ogłoszenia 139782-2012).

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
gmina.stoszowice.sisco.info/?przetargi=1&rok=2012&mc=4&eid=703

Srebrna Góra: Remont Donjonu
Numer ogłoszenia: 139782 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Forteczny Park Kulturowy , ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 509 591 311, faks 074 8160001.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.forty.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://gmina.stoszowice.sisco.info/?przetargi=1
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Donjonu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: odbudowa schodów do kondygnacji piwnicznej w południowej kieszeni Donjonu naprawa elementów murowych w pomieszczeniach południowej kieszeni Donjonu odtworzenie stolarki drzwiowej i okiennej kontynuacja remontu kanałów odwadniających prace izolacyjne.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.30.00-6, 45.45.30.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.26.90-4, 45.42.20.00-1, 45.21.50.00-7, 45.22.32.00-8, 45.22.10.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 i 2;
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dokonali wizji lokalnej obiektu podlegającego remontowi i zapoznali się z projektem budowlanym. Uwaga: ze względu na brak normalnego dostępu do miejsc planowanego remontu, w szczególności do kanałów odwadniających, wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu wizji lokalnej z Zamawiającym.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Kierownik budowy powinien wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy w obiektach zabytkowych w charakterze kierownika budowy. Dysponują pracownikiem z uprawnieniami w zakresie prac konserwatorskich o specjalności konserwacja kamienia i detalu architektonicznego potwierdzone dyplomem wyższej uczelni. Udzielą minimum gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego na roboty
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Kierownik budowy powinien wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy w obiektach zabytkowych w charakterze kierownika budowy. Dysponują pracownikiem z uprawnieniami w zakresie prac konserwatorskich o specjalności konserwacja kamienia i detalu architektonicznego potwierdzone dyplomem wyższej uczelni. Udzielą minimum gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego na roboty
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 800 000,00 PLN brutto.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
parafowany wzór umowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
konieczności wykonania robót zamiennych a także zaniechaniu poszczególnych robót, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania i wynikającej stąd zmiany na niższe wynagrodzenie, zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia wykraczający poza 30.11.2012 r.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.stoszowice.sisco.info/?przetargi=1&rok=2012&mc=4&eid=703
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o. ul. Letnia 10 57-215 Srebrna Góra.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97 , 57-200 Ząbkowice Śląskie - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 139782-2012 z dnia 2012-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Srebrna Góra odbudowa schodów do kondygnacji piwnicznej w południowej kieszeni Donjonu naprawa elementów murowych w pomieszczeniach południowej kieszeni Donjonu odtworzenie stolarki drzwiowej i okiennej kontynuacja remontu kanałów odwadniających ...
Termin składania ofert: 2012-05-15
________________________________________
Numer ogłoszenia: 139946 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139782 - 2012 data 30.04.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Forteczny Park Kulturowy, ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra, woj.
dolnośląskie, tel. 509 591 311, fax. 074 8160001.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
•     Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.2.
•     Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca musi wykazać, w
formie załączonego do oferty wykazu prac i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich zamawiających, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył tj. zrealizował co najmniej 1 zamówienia na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 800.000 PLN . Ponadto: - co najmniej jedna realizacja robót hydroizolacyjnych, z wykorzystaniem technologii zawartej w dokumentacji technicznej, o wartości powyżej 100.000,00 PLN, oraz - co najmniej jedna realizacja robót w wyrobiskach podziemnych lub tunelach i związana z górniczym zabezpieczeniem ich stateczności, o wartości powyżej 150.000,00 PLN. oraz - co najmniej jedna realizacja robót związanych z remontem zabytkowych murów, o wartości powyżej 200.000,00 PLN.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 13:19Aktualizacja dokonana przez:

2012-04-30, Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Stoszowice

 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 na okres 21 dni tj. od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 18 maja 2012 r.   
wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
 
1.    Wykaz Nr 3/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 7/K/2012 Wójta Gminy
      Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2012 roku:
 
RÓŻANA – działka numer 163/1 o powierzchni 0,0303 ha zabudowana budynkiem gospodarczym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
 
                                                      Wójt Gminy
                                                  Marek Janikowski
 
Stoszowice, dnia 30.04.2012r.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 13:21Aktualizacja dokonana przez: