Marzec

2012-03-15, WYNIK Zapytanie ofertowe: Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo oraz sporządzenie mpzp dla obszaru wsi Przedborowa pod lokalizacje farm wiatrowych

 

Stoszowice, 26-03-2012 r.

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego
w art. 4 pkt. 8.

Gmina Stoszowice  informuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Przedborowa pod lokalizację farm wiatrowych.

  Oferty nadesłało 10 firm:

L.p.

Nazwa

Kwota brutto w zł

1.

Plan Autorska Pracownia Urbanistyczna

Mgr inż. Arch. Bogdan Chaber

Ul. Powstańców Śląskich 6/111

43-300 Bielsko-Biała

47 970,00

2.

Biuro Projektowe Linia

Jacek Wolanin

Ul. Komuny Paryskiej 81/56

50-452 Wrocław

51 660,00

3.

Regioplan Spo. z o.o.

Ul. Wolbromska 7

53-148 Wrocław

110 085,00

4.

Agencja Projektowa Kolektor- Projekt

Ul. Kmicica 69

64-100 Leszno

96 000,00

5.

SofTGIS s.c.

Ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

57 564,00

6.

LexUrbi Paweł Niemiec

Ul. Semaforowa 41/7

52-115 Wrocław

47 355,00

7.

Pro-Forma s.c.

Ul. Kosciuszki 22

44-200 Rybnik

75 399,00

8.

Jeleniogórskie biuro Planowania i Projektowania

 sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

58-500 Jelenia Góra 

95 000,00

9.

Q7 Grupa Projektowa s.c. Wojciech Kotla, Grzegorz Szewczyk

Ul. Karpińskiego 23

51-144 Wrocław

53 997,00

10.

Studio Plan

Pracownia projektów i konsultingu

Mateusz Czerch

Ul. Jaworzańska 196

43-382 Bielsko-Biała

 

43 050,00

 

 

 

  Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

 

Studio Plan

Pracownia projektów i konsultingu

Mateusz Czerch

Ul. Jaworzańska 196

43-382 Bielsko-Biała

 

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Marek Janikowski

Wójt Gminy Stoszowice

 


 

RR 271.3.2012                                                                                                                           Stoszowice 15-03-2012


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług

1. Zamawiający:

Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
Tel. 74 8164 510; fax. 74 8181 059, www.stoszowice.pl; gmina@stoszowice.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Przedborowa pod lokalizację farm wiatrowych.


3. Termin realizacji zamówienia:

18 miesięcy od dnia podpisania umowy

4. Opis kryteriów:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: –cena waga 100 %

6. Sposób Przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Oferta- zmiana studium Przedborowa” Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 12 (Sekretariat), pocztą na adres Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97, Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Do oferty należy dołączyć: Wykaz kadry przeznaczonej do realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę zawodową izby urbanistów.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 26,03.2012r. do godz. 12.00

Wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
 

Wójt Gminy Stoszowice

Marek Janikowski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 14:23Aktualizacja dokonana przez:

2012-03-28, Remont i rewaloryzacja wiaduktu żdanowskiego etap I

 

 

RR.271.1.2012                                                                                                                                 Stoszowice, 19.06.2012
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Gmina Stoszowice informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne pod nazwą „Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego – etap I „
zostało unieważnione
 
Uzasadnienie prawne
art. 93, ust.1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 2010 nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami)
 
Uzasadnienie faktyczne:
Ze względu na fakt, że Wykonawca odmówił uzupełnienia kosztorysu ofertowego o podpis uprawnionego kierownika budowy, wymaganego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający utracił możliwość uzyskania środków finansowych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wskazany dokument jest niezbędny do uzyskania finansowania – warunek formalny. Tym samym nastąpiła przesłanka występująca w art. 93 ust. 1 pkt. 6 Prawa Zamówień Publicznych, iż wykonanie zadania nie leży w interesie publicznym. Stan finansów gminy nie daje możliwości uzyskania dodatkowego kredytu w wysokości 703 106,31zł, który pozwoliłby na sfinansowanie zadania objętego zamówieniem.
 

 

Stoszowice 21-05-2012 r. .
  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Nazwa zadania: Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego – etap I
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez:
 
StarCorp Mariusz Starowicz
Ul. Wyścigowa 58
53-011 Wrocław
Uzasadnienie wyboru:
oferta spełniała wymagania SIWZ oraz zawiera najniższą cenę:
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od dnia 29-05-2012 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
1
Polskie Mosty sp. zo.o.
Ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
93
2
StarCorp Mariusz Starowicz
Ul. Wyścigowa 58
53-011 Wrocław
100
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g  
 

03-04-2012 r. Odpowiedzi na pytania do SIWZ - w załacznikach
04.04.2012 r. Odpowiedzi na pytania do SIWZ II - w załacznikach
 

 
Stoszowice: Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego - etap I
Numer ogłoszenia: 97410 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Uzupełnienie ubytków materiału ceglanego na filarach 2. Montaż ściągów stalowych w filarach 3. Wykonanie żelbetowych opasek wzmacniających filary 4. Naprawa betonowych trzonów filarów poprzez iniekcję i opłaszczowanie 5. Wykonanie nowej hydroizolacji poziomej obiektu, 6. Wykonanie stalowych ściągów wzmacniających konstrukcję ceglanych dźwigarów łukowych i filara głównego 7. Odtworzenie systemu odwodnienia 8. Wykonanie żelbetowej płyty pomostu 9. Wykonanie balustrad na obiekcie 10. Uzupełnienie ubytków ceglanych 11. Wykonanie iniekcji uszczelniających.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: a) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, b) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, c) zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawcę, d) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasadach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, e) zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.stoszowice.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 14:32Aktualizacja dokonana przez: