Styczeń

2012-01-11, WNIK Zapytanie ofertowe opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy

                                                                                                                                                               Stoszowice, 23-01-2012 r.
                                                                                 

                                                                                            INFORMACJA O WYNIKU


postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.
Gmina Stoszowice  informuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.:


Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Stoszowice

Oferty nadesłało 9 firm:

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
 
PUNKT Katarzyna Grochowska
Ul. Monte Cassino 49/4
51-681 Wrocław


Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


                                                                                                                                                           Wójt Gminy Stoszowice
                                                                                                                                                                  Marek Janikowski
 

 

Wynik postępowania - pełna treść w załącznikach.

 

 


 

RR 271.1.2012                                                                                 Stoszowice     10-01-2012
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług
 
1. Zamawiający:
 
Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
Tel. 74 8164 510; fax. 74 8181 059, www.stoszowice.pl; gmina@stoszowice.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Stoszowice
 
3. Termin realizacji zamówienia:
 
Od dnia podpisania umowy od dnia 15-01-2013
 
4. Opis kryteriów:
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena pozycji „razem” według załącznika nr 1  – waga 100 %
 
6. Sposób Przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Oferta na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy” Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 12 ( Sekretariat ) , pocztą na adres Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97, pocztą elektroniczną na adres: budownictwo@stoszowice.pl lub faksem pod nr 74 8181 059,. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie na listę zawodową izby urbanistów.
 
 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 20,01,2012r. do godz. 12.00
 
Wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
 
 
Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
/-/ Krzysztof Niebora

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 13:52Aktualizacja dokonana przez:

2012-01-31, Zapytanie ofertowe na prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych *

 1. Zamawiający  Gmina Stoszowice
 2. Przedmiot  zamówienia i wysokość środków:

a)    Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie

b)   Wysokość środków przeznaczona w budżecie na realizację zadania w 2012r. - 11.000  zł

 1. Termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2012 r.
 2. Kryterium oceny ofert: najwyższa liczba godzin przeznaczona na prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice.
 3. Inne istotne warunki zamówienia: do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją oraz szczegółowy harmonogram realizacji usług,
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz kursów specjalistycznych,
  3. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku lub kserokopię aktualnej książeczki zdrowia pracownika,
  4. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1887 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu,
 4. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

 nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie”.

 1. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice, pocztą 57-213 Stoszowice 97, pocztą elektroniczną na adres gmina@stoszowice.pl
 2. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 07 lutego 2012 r. godz. 10:00

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 13:56Aktualizacja dokonana przez: