Październik

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:54Aktualizacja dokonana przez:

2012-10-03, Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 03 października 2012 roku do dnia 24 października 2012 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
1. Wykaz Nr 12/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 25/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 03 października 2012 roku: 
SREBRNA GÓRA ul. Kolejowa nr 5a - działka numer 481/1 o powierzchni 0,1850 ha zabudowana budynkiem użyteczności publicznej (szkoła), przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkalno - usługowe,forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
                                                                      WÓJT GMINY
                                                         Marek Janikowski
Stoszowice, dnia 03.10.2012 r.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 12:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:05Aktualizacja dokonana przez:

2012-10-17, Informacja o wynikach przetargu

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:06Aktualizacja dokonana przez:

2012-10-25, II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 187 położonej w miejscowości Grodziszcze

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowicezawiadamia, że w dniu 29 listopada 2012 rokuo godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedażnieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00063504/3, składającej się z działki numer 187 o powierzchni 0,7418 ha bez zabudowań.
 
           Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 14.800,00 zł
             (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych)
 
1. Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
3.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 30.08.2012 r.
 
         Wysokość wadium wynosi - 1.500,00 zł.
             (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
 
4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 22 listopada 2012 roku (włącznie).
5.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
6.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz Gminy).
7.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
8.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
9.Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 74 8164520.
10.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie gminy.
11.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
Stoszowice, dnia 25.10.2012 r.
                                                                        WÓJT  GMINY
                                                                         Marek Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 12:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:08Aktualizacja dokonana przez:

2012-10-25, II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 410/3 położonej w miejscowości Grodziszcze

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2012 rokuo godz. 1020 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedażnieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 55693, składającej się z działki numer 410/3 o powierzchni 0,1767 ha bez zabudowań.
 
           Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 23.700,00 zł.
             (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych)
 
Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.
1.Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 20/08 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
3.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 30.08.2012 r.
 
           Wysokość wadium wynosi - 2.400,00 zł.
            (słownie: dwa tysiące czterysta złotych)
 
4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 22 listopada 2012 roku (włącznie).
5.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
6.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz Gminy).
7.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
8.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
9.Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 74 8164520.
10.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie gminy.
11.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
Stoszowice, dnia 25.10.2012 r.
                                                                    WÓJT  GMINY
                                                                    Marek  Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:10Aktualizacja dokonana przez:

2012-10-25, II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek numer 265/5, 265/6 i 26/1 położonych w miejscowości Jemna

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń odbędą się II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości JEMNA, stanowiących własność Gminy
 
L.p.
Numer
działki
Powierzchnia
w ha
Numer
księgi
wieczystej
Cena wywoławcza nieruchomości w zł. (netto)
Wadium
w pieniądzu (zł.)
Godzina
przetargu
1
265/5
0,0943
SW1Z/00059282/9
23.400,00
2.300.00
1040
2
265/6
0,0955
SW1Z/00059282/9
23.700,00
2.400,00
1100
3
26/1
0,0829
SW1Z/00047888/0
28.900,00
2.900,00
1120
 
1.Do ustalonych cen nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.
2. Przeznaczenie nieruchomości: działki wymienione w pkt. 1-3 zgodnie z decyzją nr 8/09 o warunkach zabudowy przeznaczone są pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczeniem garażu, a działka wymieniona w pkt. 4 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy pensjonatowej.
3. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
4. Poprzednie przetargi przeprowadzone były w dniu 29.08.2012 r.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt. 1-4 na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002  w terminie do dnia 22 listopada 2012 roku (włącznie).
Na dokumencie wpłaty należy określić adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.
6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
9. Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
10. Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod nr telefonu 74 8164520.
11.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie wszystkich sołectw w gminie.
12.Wójt Gminy może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargów musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
Stoszowice, dnia 25.10.2012 r.
                                                                WÓJT  GMINY
                                                                Marek  Janikowski
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 12:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:15Aktualizacja dokonana przez: