Wrzesień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:54Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-06, I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 21/252 części w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przedborowa nr 99 na działce numer 211/1.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 10 października 2012 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 21/252 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości PRZEDBOROWA numer 99, stanowiącej własność Gminy Stoszowice, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00007185/0, składającej się z działki numer 211/1 o powierzchni 0,5204 ha.
 
           Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 11.000,00 zł.
           (słownie: jedenaście tysięcy złotych)
 
1.Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
3.Nieruchomość sprzedaje się wraz z najemcą, który nie skorzystał z przysługującego mu pierwszeństwa w jej nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
4.Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla współwłaścicieli posesji nr 99, celem ograniczenia liczby współwłaścicieli.
 
           Wysokość wadium wynosi - 1.100,00 zł.
           (słownie: jeden tysiąc sto złotych)
 
5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer  25 9533 1014 2003 0000 0185 0002  w terminie do dnia 04 października 2012 roku (włącznie).
6.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
7.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowody wpłaty wadium oraz dokumenty stwierdzające tożsamość.
9.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
10.Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapewnienia lokalu mieszkalnego dotychczsowemu najemcy.
11.Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod numerem tel. 74 8164520.
12.Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej tut. Urzędu oraz na terenie gminy.
13.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 06.09.2012 r.
                                                           WÓJT  GMINY
                                                      Marek  Janikowski
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:24Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-10, WYNIK Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno – oświatowe

załącznik do pytań
Stoszowice 22-10-2012 r. .
  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Nazwa zadania:
Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno – oświatowe  
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez:
Agromaster – DK sp. z o.o.
Ul. Batalionów Chłopskich 19
58-200 Dzierżoniów
Uzasadnienie wyboru:
oferta spełniała wymagania SIWZ oraz zawiera najniższą cenę:
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od dnia 29-10-2012 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
1
Firma Ogólnobudowlana DEKBUD Wojciech Jerzakowski
Skiereszewo 3A
62-200 Gniezno  
66
2
 AGROMASTER-DK sp. z o.o.
Ul. Batalionów Chłopskich 19
58-200 Dzierżoniów
100
3
Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ul. Cukrownicza 6
57-200 Ząbkowice Śląskie
98
4
Pracownia Konserwacji Zabytków AUKSO Architektura, Malarstwo, Rzeźba
Ul. Św. Jacka 26A lok. 7
30-364 Kraków  
99
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g  

 

Wójt Gminy Stoszowice

Martek Janikowski


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 339616-2012 z dnia 2012-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stoszowice
Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno - oświatowe polegająca na: 1. Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz kopuł wieży 2. Wymiana stolarki...
Termin składania ofert: 2012-09-24

 


Numer ogłoszenia: 355696 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 339616 - 2012 data 10.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, fax. 74 8181059.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 


 

odpowiedzi do SIWZ w załacznikach


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gmina.stoszowice.sisco.info
 

 


Stoszowice: Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno - oświatowe
Numer ogłoszenia: 339616 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno - oświatowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno - oświatowe polegająca na: 1. Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz kopuł wieży 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 3. Remont elewacji 4. Roboty wewnętrzne sali głównej, sanitariatów 5. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, b) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, c) zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawcę, d) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach których Wykonawca opierał sie wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, e) zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.stoszowice.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:39Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-11, WYNIK Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegającej na remoncie budynku


Stoszowice 11-10-2012 r. .
  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Nazwa zadania:
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegającej na remoncie budynku
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez:
SOBDAL Daniel Sobczyk
Starczów 80
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Uzasadnienie wyboru:
oferta spełniała wymagania SIWZ oraz zawiera najniższą cenę:
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od dnia 17-10-2012 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
1
Zakład Remontowo- Budowlany Krzysztof Kuśmierek
Ul. Podmiejska 10
58-230 Niemcza
95
2
PPHiU Mik-Transbet Janusz Mikuła
Ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów 
88
3
SOBDAL Daniel Sobczyk
Starczów 80
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
100
4
AGROMASTER-DK sp. z o.o.
Ul. Batalionów Chłopskich 19
58-200 Dzierżoniów
79
5.
Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ul. Cukrownicza 6
57-200 Ząbkowice Śląskie
85
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g  

 

 

Wójt Gminy Stoszowice

Marek Janikowski


 UWAGA: Zamawiający informuje, iż omyłkowo została wpisana kwota słownie wysokości wadium winno być "trzy tysiące złotych"


 

Odpowiedzi na pytania w załacznikach


 

UWAGA: Zmian zapisów umowy w §10 ust. 6


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

gmina.stoszowice.sisco.info
 

 


Stoszowice: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegającej na remoncie budynku
Numer ogłoszenia: 341830 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegającej na remoncie budynku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegającej na remoncie budynku polegająca na: 1. Wymianie pokrycia dachowego ceramicznego 2. Remont i wzmocnienie więźby dachowej 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4. Wykonanie nowej elewacji 5. Remont pomieszczenia Sali świetlicowej i korytarza przy Sali świetlicowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik do siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: a) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, b) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, c) zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawcę, d) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach których Wykonawca opierał sie wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, e) zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.stoszowice.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:54Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-12, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 446/2 położonej w miejscowości Przedborowa

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 12 września 2012 roku o godz. 1140 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości PRZEDBOROWA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 7164, składającej się zdziałki numer 446/2 o powierzchni 0,1341 ha z zabudowaniami - ruina.
 
1. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 40/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r. przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 24.500,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 12.09.2012 r.
                      Przewodniczący Komisji Przetargowej                           
                                     Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:55Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-12, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 138/7

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 12 września 2012 roku o godz. 1120 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości PRZEDBOROWA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 45986, składającej się zdziałki numer 138/7 o powierzchni 0,1004 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 45/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r. przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 18.300,00 zł. netto (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 12.09.2012 r.
                                                        Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                        Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:55Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-12, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 138/6 położonej w miejscowości Przedborowa

 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 12 września 2012 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości PRZEDBOROWA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 45986, składającej się zdziałki numer 138/6 o powierzchni 0,1178 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r. przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 21.500,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 12.09.2012 r.
                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                       Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:57Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-12, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 137/4 położonej w miejscowości Przedborowa

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 12 września 2012 roku o godz. 1040 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości PRZEDBOROWA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 45986, składającej się zdziałki numer 137/4 o powierzchni 0,1520 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 43/08 o warunkach zabudowy z dnia 12.02.2009 r. przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 27.700,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych).
 
W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 12.09.2012 r.
                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                       Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:57Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-12, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek numer 114/2 i 114/4 położonych w miejscowości Przedborowa

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 12 września 2012 roku o godz. 1020 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości PRZEDBOROWA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 46007, składającej się zdziałek numer 114/2 i 114/4 o łącznej powierzchni 0,1582 ha bez zabudowań.

1. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r. przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 33.710,00 zł. netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset dziesięć złotych).

W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Stoszowice, dnia 12.09.2012 r.
                                                        Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                        Krzysztof Niebora
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:58Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-12, Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 89/2 położonej w miejscowości Przedborowa

 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 12 września 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości PRZEDBOROWA,stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 45986, składającej się zdziałki numer 89/2 o powierzchni 0,1913 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 42/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r. przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 37.300,00 zł. netto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych).

W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 12.09.2012 r.
                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                      Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 11:59Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-13, Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 13 września 2012 roku do dnia 04 października 2012 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
1. Wykaz Nr 11/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 18/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 września 2012 roku:
STOSZOWICE nr 97 - działka numer 187/1 o powierzchni 0,0500 ha zabudowana budynkiem użyteczności publicznej (siedziba UG), przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkalno - usługowe, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
                                                                                    WÓJT GMINY
                                                                      Marek Janikowski
Stoszowice, dnia 13.09.2012 r.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 11:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:00Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-14, Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów ogrzewania budynku Urzędu Gminy Stoszowicecelach grzew


RR ZO.271.5.2012                                                                               Stoszowice       14-09-2012
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o dostawy
 
1. Zamawiający:
 
Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
Tel. 74 8164 510; fax. 74 8181 059, www.stoszowice.pl; gmina@stoszowice.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów ogrzewania budynku Urzędu Gminy Stoszowice
Szacowana ilość: ok.. 8500 l.
 
3. Termin realizacji zamówienia:
 
Od dnia podpisania umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31-04-2013
 
4. Opis kryteriów:
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Wysokość marży/ upustu (w złotych/ groszach)– waga 100 %
 
6. Sposób Przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Oferta – Olej opałowy” Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 12 ( Sekretariat ) , pocztą na adres Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97, faksem na nr 74 81 81 059 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 
 
 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 21-09-,2012r. do godz. 10:00
 
Wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:02Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-25, Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 265/1 położonej w miejscowości Jemna

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości JEMNA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00059282/9, składającej się z działki numer 265/1 o powierzchni 0,1285 ha bez zabudowań.
 
1. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 8/09 o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu.
 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 36.700,00 zł. netto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych).
 
3. W wyniku przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Magdalena Tęsna-Pitner, za cenę 45.633,00 zł. brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych), z której:
- cena sprzedaży działki (gruntu) wynosi 37.100,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto złotych),
- podatek VAT 23% wynosi 8.533,00 zł. (słownie: osiem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złotych),
i jest najwyższą ceną osiągniętą w przetargu.
Stoszowice, dnia 25.09.2012 r.
                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                      Krzysztof Niebora

 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 12:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:03Aktualizacja dokonana przez: