2012

2012-01-13, Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 1/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                       Wójt
 Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia  12 stycznia 2012 r. do dnia 01 lutego 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 1/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 w trybie bezprzetargowym
 
 
Żdanów:
- działka numer 173 o pow. 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;
Stoszowice:
- działka numer 96/2 o pow. 0,1600 ha – użytkowanie rolnicze;
Jemna:
- działka numer 163 o pow. 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze;
Budzów:
- działka numer 901 o pow. 0,2925 ha – użytkowanie rolnicze;
 
                                               Wójt Gminy
                                            Marek Janikowski
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:13Aktualizacja dokonana przez:

2012-01-17, Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 2/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                   Wójt
 Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia  16 stycznia 2012 r. do dnia 06 lutego 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 2/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
 
Stoszowice:
- działka numer 601/17 o pow. 1,2710 ha – pod budowę biogazowni;
- działka numer 601/18 o pow. 0,6275 ha – pod budowę biogazowni;
- działka numer 601/19 o pow. 0,4975 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 601/20 o pow. 2,0125 ha – użytkowanie rolnicze.
 
                                                     Wójt Gminy
                                                Marek Janikowski
                                              
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:14Aktualizacja dokonana przez:

2012-01-23, Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 3/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                                       Wójt
 Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia  20 stycznia 2012 r. do dnia 10 lutego 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 3/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 
 
Jemna:
- działka numer 265/8 o pow. 0,4105 ha – użytkowanie rolnicze;
Grodziszcze:
- działka numer 256/4 o pow. 0,0375 ha – część zajęta pod istniejące
 szambo, część do użytkowania rolniczego;
Żdanów:
- działka numer 134 o pow. 1,23 ha – użytkowanie rolnicze;
 
 
                                               Wójt Gminy
                                            Marek Janikowski
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:50Aktualizacja dokonana przez:

2012-01-27, NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. BUDOWNICTWA, I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WÓJT GMINY STOSZOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DS. BUDOWNICTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

( nazwa stanowiska pracy z uwzględnieniem zapisów art. 11. ust 2 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

1.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie: wyższe, lub średnie- techniczne
2) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym, 
prawa budowlanego, prawa o zamówieniach publicznych oraz kodeksu cywilnego przepisów 
związanych z zarządzaniem kryzysowym
3) do naboru może przystąpić osoba, która:
a) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
b) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

2.Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji samorządowej -min. 6 miesięcy
b) biegła znajomość obsługi komputera ( środowisko Windows, pakiety biurowe: 
OpenOffice, Microsoft Word, obsługa programów XML)
c) prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osbowym

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Prowadzenie planowanej działalności z zakresu inwestycji i remontów dróg, mostów, przepustów oraz oświetlenia ulicznego, będącego w zarządzie Gminy.
- Znajomość prawa budowlanego, orientowanie się w prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego,
- Prowadzenie spraw związanych z tematyką zarządzania kryzysowego, koordynowanie działań ratowniczych i porządkowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń.
- Udział w pracach gminnej komisji szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych, sporządzanie i rozliczanie wniosków o dotację związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych.
- Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych na terenie gminy min. kontrola wykonywania prac na terenie gminy, zaopatrzenie pracowników w wodę, rekrutacja, rozliczanie pobranych narzędzi, kontaktowanie się z Sołtysami miejscowości.
- Współpraca z właściwymi zarządcami dróg w przedmiocie właściwego utrzymania stanu dróg oraz z podmiotami odpowiedzialnymi za odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
- Opracowanie wniosków o dotacje na zadania realizowane w Gminie, przestrzeganie zasad wydatkowania uzyskanych funduszy zgodnie z przeznaczeniem, przygotowanie projektów umów, nadzór nad należytym wykonaniem umów, sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków.
- Prowadzenie spraw dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz przygotowanie decyzji w tym zakresie.
- Opracowanie projektów umów pozostających w związku z zakresem czynności. 
- Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń pozostających w związku z zakresem czynności.
- Odpowiedzialność za środki trwałe i nietrwałe pozostające pod jego opieką. Przygotowanie dokumentów OT i PT
- Znajomość Prawa o zamówieniach publicznych, przygotowywanie postępowań przetargowych z zakresu wykonywanych obowiązków.
- Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy Stoszowice i przełożonego


4.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 
stanowiska,
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się 
nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie 
obowiązków w wymiarze 1 etatu
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. O powyższe stanowisko mogą ubiegać się obywatele UE oraz obywatele innych państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.

6. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z óźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458).

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w 
Stoszowicach lub przesłać w terminie do dnia 09.02.2012r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy w Stoszowicach, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze". Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Stoszowicach w dniu 13 lutego 2012r. o godz. 13.00.

9. Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Stoszowicach lub na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 074-8164-530

10. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Stoszowicach w terminie do dnia 16 lutego 2012 r.


Wójt Gminy Stoszowice

Marek Janikowski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:28Aktualizacja dokonana przez:

2012-02-15, Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:31Aktualizacja dokonana przez:

2012-02-15, Nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa i zarządzania kryzysowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:46Aktualizacja dokonana przez:

2012-02-23, Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 4/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

   Wójt Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia 21 lutego 2012 r. do dnia 13 marca 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 4/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
 
Lutomierz:
- działka numer 187/2 o pow. 0,03 ha – użytkowanie rolnicze;
Budzów:
- działka numer 901 o pow. 0,6725 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 677/3 o pow. 0,1592 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 677/5 o pow. 0,2658 ha – użytkowanie rolnicze;
Stoszowice:
- działka numer 252/2 o pow. 0,1900 ha – użytkowanie rolnicze;
Jemna:
- działka numer 154/9 o pow. 0,4410 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 154/10 o pow. 0,1705 ha – użytkowanie rolnicze.
 
 
                                                      Wójt Gminy
                                                  Marek Janikowski
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:47Aktualizacja dokonana przez:

2012-03-02, Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 5/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                                 Wójt
 Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia 28 lutego 2012 r. do dnia 20 marca 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 5/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
 
Srebrna Góra:
- nieruchomość zabudowana budynkiem przy ul. Letniej 10, oznaczona w ewidencji jako działka numer 114/9 o pow. 0,1692 ha – z przeznaczeniem na działalność kulturalną, upowszechnianie wiedzy i nauki;
Żdanów:
- działka numer 60 o pow. 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze;
 
                                                             Wójt Gminy
                                                         Marek Janikowski
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:48Aktualizacja dokonana przez:

2012-03-05, wynik I etapu naboru na stanowisko ds. budownictwa i zarządzania kryzysowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:50Aktualizacja dokonana przez:

2012-03-13, Informacja o wynikach naboru

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:51Aktualizacja dokonana przez:

2012-04-23, Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 6/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                                  Wójt
 Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia 23 kwietnia 2012 r. do dnia 13 maja 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 6/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 
 
Budzów:
- działka numer 48 o pow. 0,3100 ha – użytkowanie rolnicze;
Grodziszcze:
- działka numer 398/3 o pow. 0,0840 ha – użytkowanie rolnicze;
 
                                                       Wójt Gminy
                                                   Marek Janikowski
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:52Aktualizacja dokonana przez:

2012-04-24, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mikołajów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:54Aktualizacja dokonana przez:

2012-04-30, Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 7/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                                    Wójt
 Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 18 maja 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 7/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 
 
Srebrna Góra:
- działka numer 39/29 o pow. 0,0092 ha – utrzymanie zieleni;
- działka numer 39/30 o pow. 0,0064 ha – utrzymanie zieleni.
 
                                                      Wójt Gminy
                                                  Marek Janikowski
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:54Aktualizacja dokonana przez:

2012-06-11, Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 8/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                                    Wójt
 Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia 08 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 8/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
 
Przedborowa:
- działka numer 140 o pow. 0,0375 ha – część pod zabudowaniami, część do użytkowania rolniczego.
 
                                               Wójt Gminy
                                           Marek Janikowski
 
                                             
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 10:59Aktualizacja dokonana przez:

2012-06-26, Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:00Aktualizacja dokonana przez:

2012-06-26, Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filami w Przedborowej oraz w Stoszowiach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:02Aktualizacja dokonana przez:

2012-06-28, Ogłoszenie Wójta Gminy Stoszowice o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Stoszowice projektu uchwały Rady Gminy Stoszowice w sprawie podziału Gminy Stoszowice n a okręgi wyborcze, ust

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:08Aktualizacja dokonana przez:

2012-07-24, Informacja o wykazie Nr 9/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                          Wójt
 Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia 23 lipca 2012 r. do dnia 13 sierpnia 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 9/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
(uchwała Nr XIX/106/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 czerwca
 2012 r.)
 
 
Budzów:
- działka numer 785/3 o pow. 0,0500 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 785/5 o pow. 0,1900 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 785/6 o pow. 0,0900 ha – użytkowanie rolnicze.
 
                                                    Wójt Gminy
                                                Marek Janikowski
                                              
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:10Aktualizacja dokonana przez:

2012-08-28, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zm. studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gm. Stoszowice dla obszaru obejmującego wieś Budzów i część wsi Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:13Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-05, Informacja o wykazie Nr 10/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                                      Wójt
 Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia 03 września 2012 r. do dnia 24 września 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 10/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  
 
Budzów:
- działka numer 440 o pow. 0,1100 ha – użytkowanie rolnicze;
 
                                              
                                                     Wójt Gminy
                                                  Marek Janikowski
 
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:14Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-07, Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z Filią w Przedborowej.

INFORMACJA  DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZOWIE Z FILIĄ W PRZEDBOROWEJ
O POADNIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WARUNKÓW DZIERŻAWY 
POMIESZCZEŃ  ZAPLECZA KUCHENNEGO I WYDAWANIA POSIŁKÓW  DLA UCZNIÓW SZKOŁY


Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej informuje , że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia  07 września 2012 r. do dnia 21 września 2012 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wraz z  informacją  o możliwości dzierżawy pomieszczeń zaplecza kuchennego w  szkole  i wydawania posiłków dla uczniów szkoły. 
I  Do dzierżawy przeznaczone są pomieszczenia zaplecza kuchennego wraz z zapleczem sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej, ul. H. Pobożnego 1, 57-214 Budzów zgodnie z poniższymi warunkami:
1. Dzierżawca posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu żywienia zbiorowego.
2. Dzierżawca posiada  decyzję   Państwowego Inspektora Sanitarnego  o zatwierdzeniu  i  wpisie   zakładu do  rejestru zakładów , które spełniają  wymagania higieniczne i zapewniają  właściwą  jakość zdrowotną w zakresie produkcji posiłków oraz na prowadzenie cateringu.
3. Dzierżawca   zapewni wyposażenie pomieszczeń kuchennych w sprzęty/ urządzenia  pozwalające,  zgodnie z obowiązującymi przepisami,  na wydawanie posiłków obiadowych dwudaniowych.
4. Źródło produkcji żywności jest w odległości max 10 km od Szkoły Podstawowej w Budzowie.
5. Dzierżawca uzyska od Państwowego Inspektora Sanitarnego zgodę na wydawanie posiłków ( do 21 dni przed podpisaniem umowy).
6. Dzierżawca zapewni naczynia wielokrotnego użytku, na których będą wydawane posiłki dwudaniowe dla uczniów.
II  Podstawą  podpisania umowy na dzierżawę zaplecza kuchennego i  świadczenie usługi  cateringu zgodnie z warunkami opisanymi powyżej jest złożenie oferty  na przekazywanie miesięcznie 5,5 % od  sprzedaży posiłków dwudaniowych wydawanych w szkole  w cenie do 6.00 zł za posiłek ( w tym wliczono koszty  eksploatacyjne związane z wydawaniem posiłków: energii, wody, ścieków, za które dzierżawca nie będzie ponosił dodatkowych opłat).
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Budzowie ul. Henryka Pobożnego 1 do dnia 21 września 2012r.
III Jeżeli  w odpowiedzi na informację na świadczenie usługi zgłosi się więcej niż jeden podmiot przeprowadzona zostanie licytacja ustna dot. warunków oferty.
                                      
Dyrektor
mgr Irena Pachnicz
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:15Aktualizacja dokonana przez:

2012-09-21, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przedborowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:16Aktualizacja dokonana przez:

2012-10-02, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu proj. mpzp m. Srebrna Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:19Aktualizacja dokonana przez:

2012-10-10, Informacja o wykazie Nr 11/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia 09 października 2012 r. do dnia 30 października 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 11/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  
Żdanów:
- działka numer 158 o pow. 0,0400 ha – użytkowanie rolnicze;
Budzów:
- działka numer 787 o pow. 0,0200 ha – użytkowanie rolnicze;
Różana:
- działka numer 170 o pow. 0,0070 ha – polepszenie warunków zagospodarowania terenu nieruchomości przyległej;
Grodziszcze:
- działka numer 296/2 o pow. 0,0100 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 296/3 o pow. 0,2000 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 296/1 o pow. 0,3000 ha – grunt pod zabudowaniami;
Przedborowa:
- działka numer 1045 o pow. 0,6900 ha – użytkowanie rolnicze
                                              
                                               Wójt Gminy
                                            Marek Janikowski
 
 
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:20Aktualizacja dokonana przez:

2012-10-23, Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp m. Przedborowa i Różana

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:21Aktualizacja dokonana przez:

2012-11-21, Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 13/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                 Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 21 listopada 2012 r.  do dnia 12 grudnia 2012 r.   

wywieszono wykaz Nr 13/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  

Stoszowice:

- działka numer 601/17 o pow. 1,2710 ha

- działka numer 601/18 o pow. 0,6275 ha

- działka numer 601/19 o pow. 0,4975 ha

- działka numer 601/20 o pow. 2,9740 ha

z przeznaczeniem pod budowę farmy słonecznej;

- część nieruchomości – pomieszczenia w których mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, udział w działce nr 177/3 o pow. 0,0087 ha;

Przedborowa:

- część nieruchomości – pomieszczenia w których mieści się Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach, udział w działce nr 466.

                                              

                                                                  Wójt Gminy

                                                               Marek Janikowski

 

 

 

Autor: Elżbieta Piątek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-23
Opublikowała: Elżbieta Piątek
tel. 748164517
e-mail: elzbieta.piatek@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-11-23 10:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 11:39Aktualizacja dokonana przez: Elżbieta Piątek

2012-11-09, Informacja o wykazie Nr 12/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

               Wójt  Gminy  Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia 09 listopada 2012 r.  do dnia 30 listopada 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 12/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Jemna:
- działka numer 154/1 o pow. 0,3128 ha – użytkowanie rolnicze;
Przedborowa:
- działka numer 474/6 o pow. 1,6596 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 474/3 o pow. 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 775/2 o pow. 0,3900 ha – użytkowanie rolnicze
Stoszowice:
- działka numer 252/2 o pow. 0,1900 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 57/2 o pow. 0,2181 ha – użytkowanie rolnicze;
- działka numer 181/1 o pow. 0,0302 ha – użytkowanie rolnicze
                    
                               Wójt Gminy
                            Marek Janikowski

Autor: Elżbieta Piątek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-09
Opublikowała: Elżbieta Piątek
tel. 748164517
e-mail: elzbieta.piatek@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-11-14 13:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 11:40Aktualizacja dokonana przez: Elżbieta Piątek

Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 14/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                   Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 11 grudnia 2012 r.  do dnia 01 stycznia 2013 r.   

wywieszono wykaz Nr 14/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  

Budzów:

- działka numer 48 o pow. 0,3100 ha

- działka numer 901 o pow. 0,6725 ha

- działka numer 1206 o pow. 0,2900 ha

w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

                                              

                                               Wójt Gminy

                                             Marek Janikowski

 

Autor: Elżbieta Piątek
Data wytworzenia informacji: 2012-12-11
Opublikowała: Elżbieta Piątek
tel. 748164517
e-mail: elzbieta.piatek@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-12-17 10:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-17 10:05Aktualizacja dokonana przez: Elżbieta Piątek