Wtorek, 24 maj 2022 
Imieniny:

2022

Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do przeprowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do przyznawania oraz ustalania prawa do tego dodatku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do przekazywania i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospdoaorwania przestrzennego dla terenu w obrebie miejscowości Srebrna Góra - część C, wyłożonego do publicznego wglądu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach  do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, do ustalenia prawa do tego dodatku oraz przekazywania i przesłania informacji o przyznaniu dodatku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, do ustalania i przyznawania prawa do tego dodatku oraz przekazywania i przesłania informacji o przyznaniu dodatku oraz wydawania decyzji w okresie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania stałej Komisji ds. zniszczenia weksli in blanco i deklaracji wekslowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. - Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanym realizowanymi w ramach - zadania pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. CPV 71247000-1

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2022 r., prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2022 r. oraz prowadzenia siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie  Gminy Stoszowice w 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firma "Twierdza Srebrna Góra" Sp. z o. o., z siedzibą w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 14/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 lutego 2022 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzana postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizacji zadania pn. - Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 08 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadana pn. - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o., z siedzibą w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 marca 2022 r.

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2022 r.

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad i warunków dofinansowania kosztów podnoszenia przez pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach kwalifikacji zawodowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2021 rok.  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wydawania w tych sprawach decyzji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 24A/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wydawania w tych sprawach decyzji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 24B/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wydawania w tych sprawach decyzji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do realizacji niektórych zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2022 r. w związku z przypadającym w sobotę świętem.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 40/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy Stoszowice do realizacji zadań związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 33/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 04 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 04 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-05-23 08:05:09
  • Licznik odwiedzin: 39599377