Niedziela, 3 lipiec 2022 
Imieniny:

2022

Zarządzenie na 6/K/2022 z 03.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie na 5/K/2022 z 05.05.2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie na 4/K/2022 z 05.05.2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie na 3/K/2022 z 05.05.2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie na 2/K/2022 z 01.04.2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

ZARZĄDZENIE Nr 2/K/2022

WÓJTA GMINY STOSZOWICE

z dnia 01 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) § 1 Uchwały Nr V/30/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości bez zabudowań, położoną w obrębie 0011 Żdanów, gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 38/1, AM-1, o powierzchni 0,2900 ha bez zabudowań.

2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – działek nr 34/1, 35, 40/2, 39, 36, obręb Żdanów, stanowiących własność Kazimierza Sikora.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie na 1/K/2022 z 03.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 1/K/2022

WÓJTA GMINY STOSZOWICE

z dnia 03 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz w wykonaniu:

- Zarządzenia Nr 4/K/2003 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 czerwca 2020 roku,

- Zarządzenia Nr 16/K/2009 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 czerwca 2009 roku,

- Zarządzenia Nr 2/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 kwietnia 2020 roku,

- Zarządzenia Nr 4/K/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 czerwca 2019 roku,

- Zarządzenie Nr 3/K/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2021 roku,

 

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy, Wójt Gminy ogłasza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Stoszowice, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Grodziszcze, Przedborowa i Stoszowice, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stoszowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-30 11:53:18
  • Licznik odwiedzin: 40838777