Piątek, 28 styczeń 2022 
Imieniny:

2021

UCHWAŁA NR XXI/143/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXI/144/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXI/145/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 – 0+160”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXI/146/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2021 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXI/147/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXII/148/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/149/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/150/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/151/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2021 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/152/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/153/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” na potrzeby wniosku aplikacyjnego w ramach RPO–WD 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIII/154/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Asesora Prokuratury Rejonowej z dnia 29 stycznia 2021 r. znak: PR Pa 2.2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/155/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/156/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 – 0+160”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/158/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przekazania petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/159/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miny Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/160/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem środków dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/161/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/162/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIV/157/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej
kanalizacji dla m. Stoszowice, Budzów i Srebrna Góra (gm. Stoszowice) oraz Olbrachcice Wielkie (gm. Ząbkowice Śląskie).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXV/163/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXV/164/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXV/165/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXV/166/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stoszowice ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXV/167/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 maja 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji dla m. Stoszowice, Budzów i Srebrna Góra (gm. Stoszowice) oraz Olbrachcice Wielkie (gm. Ząbkowice Śląskie).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXV/168/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 maja 2021 r.

w zakresie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXV/169/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/170/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za 2020 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/171/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/172/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2020 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/173/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/174/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/175/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacj i zadania pn. „ Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze od km 22+720,00 do km 23+453,34”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/176/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2021/2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/177/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/178/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/179/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/180/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/181/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVI/182/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na jej zawarcie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVII/183/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 26 lipca 2021 r. sygn. akt: PR Pa 14.2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVIII/184/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVIII/185/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVIII/186/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVIII/187/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVIII/189/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIX/191/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXIX/192/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXX/193/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXX/194/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXX/195/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymii podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXX/196/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze od km 22+720,00 do km 23+453,34” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXX/197/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXI/198/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXI/199/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXI/200/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXI/201/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXI/202/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXI/203/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2021 r.

w zakresie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze od km 22+720,00 do km 23+453,34” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XXXI/204/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-01-25 15:29:38
  • Licznik odwiedzin: 35899071