Piątek, 5 czerwiec 2020 
Imieniny:

2019

Informacja w zakresie zgłoszeń do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Stoszowice za 2018 r. Raport o stanie gminy Stoszowice za 2018 r.

Zgodnie z art.  28aa ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506)wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta
w roku poprzednim,w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Stoszowice podczas sesji, która
jest planowana na dzień 19 czerwca 2019 r.i zgodnie z wymogami art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jak i § 28 ust. 2 pkt 1 lit. c Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Stoszowice Nr VI/43/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz.Urz.Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907)nad przedstawionym raportem
o stanie gminy, zostanie przeprowadzona debata.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas, której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia 18 czerwca 2019 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głosw debacie wynosi 15 chyba, że Rada Gminy Stoszowice postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca
2019 r. (wtorek), do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice.

Wzór formularza zgłoszenia do debaty o raporcie nad stanem Gminy Stoszowice dostępny jest w BIP,a także w Sekretariacie Urzędu Gminny w Stoszowicach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-06-05 08:27:25
  • Licznik odwiedzin: 18867551