Czwartek, 7 lipiec 2022 
Imieniny:

2018

Uchwała Nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/233/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/236/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie uchwalenia ramowego planu Rady Gminy Stoszowice na 2018 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2018r.

W sprawie  wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2018r.

W sprawie  zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2018r.

W sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2018r.

W sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na jej zawarcie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVIII/245/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2018r.

W sprawie  zmiany uchwały nr XXXIV/216/2017 Rady gminy Stoszowice z dnia 30 październik 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach programu „ Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2018r.

W sprawie  uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II – Część B.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2018r.

W sprawie  podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2018r.

W sprawie  podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2018r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XL/250/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2018r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLI/251/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 maja 2018r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLI/252/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 maja 2018r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLI/253/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 maja 2018r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 maja 2018r.

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLII/255/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 czerwca 2018r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLII/256/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 czerwca 2018r.

W sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice za rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLII/257/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 czerwca 2018r.

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLII/258/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 czerwca 2018r.

W sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 3 lipca 2018r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „ Wykonanie automatyzowanego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 3 lipca 2018r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 3 lipca 2018r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLIV/262/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 sierpnia 2018r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLV/263/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 września 2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLV/264/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 września 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Rudnicy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLV/265/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 września 2018r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLV/266/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 września 2018r.

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLV/267/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 września 2018r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach oraz w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XLVI/268/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 września 2018r.

w sprawie przystąpienia Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XLVII/269/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26.09.2018r.

 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XLVII/270/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26.09.2018r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XLVII/271/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26.09.2018r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XLVII/272/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26.09.2018r.

w sprawie przystąpienia do projektu pn.: „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 2020.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XLVII/273/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26.09.2018r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XLVII/274/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26.09.2018r.

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XLVII/275/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26.09.2018r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XLVIII/276/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 10.10.2018r.

W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoszowice wraz ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XLVIII/277/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 10.10.2018r.

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach działek nr 60, 61/1, 61/2, 61/3, 62, 63/4, 63/5, 63/1, 63/2 i 63/3 w obrębie Stoszowice w gminie Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 21.11.2018r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 21.11.2018r.

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 21.11.2018r.

W sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 21.11.2018r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 21.11.2018r.

W sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 21.11.2018r.

W sprawie powołania członków Komisji Budżetowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 21.11.2018r.

W sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 21.11.2018r.

W sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 21.11.2018r.

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30.11.2018r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28.12.2018r.

W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28.12.2018r.

W sprawie uchwalenia budżetu gminy  na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28.12.2018r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28.12.2018r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28.12.2018r.

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28.12.2018r.

W sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28.12.2018r.

W sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28.12.2018r.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2022-07-05 16:14:51
  • Licznik odwiedzin: 40909224