Niedziela, 25 luty 2018 
Imieniny:

2018

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r.

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 20 lutego 2018 r.

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Na podstawie §2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Zgodnie z art. 191 c §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138)urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat spośród pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Ogólne zasady:

 1. Liczbę urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu określa załącznik nr 1.
 2. Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach wymienionych w załączniku nr 1, składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
  w Wałbrzychu do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 15:30.Dokumenty należy przesłać na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12,
  58-300 Wałbrzych z dopiskiem na kopercie „rekrutacja-urzędnik wyborczy”. Zgłoszenia można przesyłać również drogą elektroniczną na adres: wal-dyr@kbw.gov.pl w formie skanówpodpisanych dokumentów, co nie zwalnia kandydatów z dosłania oryginałów w wyznaczonym terminie (do 13 marca br.). Decyduje data wpływuoryginałów dokumentów do Delegatury, zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę,kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
 4. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.
 5. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2.

 

Szczegółowe kryteria, jakie musi spełniać urzędnik tworzący Korpus Urzędników Wyborczych, określa art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), który stanowi, że urzędnikiem wyborczym nie może być:

-     osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego,

-     komisarz wyborczy,

-     pełnomocnik wyborczy,

-     pełnomocnik finansowy,

-     mąż zaufania,

-     osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (za wyjątkiem miast na prawach powiatu),

-     osoba, która ma miejsce zatrudnienia na obszarze gminy, w której miałaby pełnić funkcję urzędnika wyborczego,

-     członek komisji wyborczej,

-     członek partii politycznej,

-     osoba prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją,

-     osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W związku z treścią art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Wałbrzychu
/-/ Joanna Kazanowicz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o wykazie Nr 2/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                             Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 05.02.2018 r.  do dnia 26.02.2018 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

SREBRNA GÓRA:

- działka numer 142/13, 142/14, 142/6 o łącznej pow. 0,3706 ha – mini park rozrywki dla dzieci (ścianka   wspinaczkowa, zorbing, mini plaża z leżakami, aquazorbing, ludzka proca, minigolf, mini tor dla quadów, slackline)

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                               Paweł Gancarz

 

 

Informacja o wykazie Nr 1/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 23.01.2018 r.  do dnia 13.02.2018 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Przedborowa:

- działka numer 1045 o pow. 0,6900 ha – użytkowanie rolnicze

Grodziszcze:

- działka numer 256/4 o pow. 0,0375 ha – część do użytkowania rolniczego, część zajęta pod szambo

- działka numer 345/1 o pow. 0,1964 ha – działka pod zabudowaniami

Lutomierz:

- działka numer 187/2 o pow. 0,0300 ha – użytkowanie rolnicze;

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                      Paweł Gancarz

 

 

 

 

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
 • Data aktualizacji: 2018-02-23 12:36:31
 • Licznik odwiedzin: 7729911