Piątek, 18 sierpień 2017 
Imieniny:

2017

Uchwała Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stoszowic na 2017 rok. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – „Pomoc Doraźna” w Ząbkowicach Śląskich

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowic w 2017 roku. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

W sprawie: udzielni pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” w latach 2017 – 2020.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

O zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

O zmianie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoszowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017r.

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Budzów. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017r.

W sprawie przyjęcia zadania utworzenia i prowadzenia całorocznego szkolnego schroniska młodzieżowego w Srebrnej Górze. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/192/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017r.

W sprawie udzielenia dotacji na prac konserwatorskie, restauratorskie pryz zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2017r.

W sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXX/195/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2017r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2016. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2017r.

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2017-08-17 15:38:07
  • Licznik odwiedzin: 5186463