Środa, 6 lipiec 2022 
Imieniny:

2017

Uchwała Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stoszowic na 2017 rok. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – „Pomoc Doraźna” w Ząbkowicach Śląskich

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017r.

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowic w 2017 roku. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

W sprawie: udzielni pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” w latach 2017 – 2020.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

O zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

O zmianie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoszowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017r.

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Budzów. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017r.

W sprawie przyjęcia zadania utworzenia i prowadzenia całorocznego szkolnego schroniska młodzieżowego w Srebrnej Górze. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXVII/192/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017r.

W sprawie udzielenia dotacji na prac konserwatorskie, restauratorskie pryz zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2017r.

W sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXX/195/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2017r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2016. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2017r.

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 lipca 2017r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 lipca 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXI/200/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 lipca 2017r.

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 lipca 2017r.

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 sierpnia 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXII/203/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 sierpnia 2017r.

W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 sierpnia 2017r.

W sprawie utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania członka Komisja Rewizyjnej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania członka komisji Budżetowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIII/208/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju gospodarczego. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIII/209/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017r.

o zmiany budżetu gminy na rok 2017 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIII/211/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017r.

W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017r.

W sprawie określenia wymagań jaki powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Stoszowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017r.

W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIV/214/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2017r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2017r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2017r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2017r.

W sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY2030”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2017r.

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Budzowie z filią w Grodziszczu. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/220/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/221/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/222/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/224/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy n stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb uch pobierania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/228/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2022-07-05 16:14:51
  • Licznik odwiedzin: 40891040