Środa, 6 lipiec 2022 
Imieniny:

2016

Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 stycznia 2016

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2016rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 stycznia 2016

W sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 stycznia 2016

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 stycznia 2016

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2016

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oraz szkół podstawowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 lutego 2016

W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice oraz organizacji zajęć sportowych dla młodzieży w 2016 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 lutego 2016

W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2016 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 lutego 2016

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Budzów, sołectwa Grodziszcze, sołectwa Lutomierz, i sołectwa Stoszowice w sprawie zmiany urzędowych nazwy i rodzaju miejscowości  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 lutego 2016

W sprawie: ustalenia na 2016 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiące własność gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 lutego 2016

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 lutego 2016

w sprawie czasowego powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 lutego 2016

W sprawie: udzieleni pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarzadzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 lutego 2016

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice".

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 marca 2016

W sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 marca 2016

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 marca 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 7 marca 2016

W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Stoszowice w 2016roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 marca 2016

W sprawie powołania Komisji do przygotowywania dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio do archiwizacji i zniszczenia.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 marca 2016

W sprawie: upoważnienia Kierownika oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 marca 2016

W sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016

W sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2015 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2016

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2016

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 7 kwietnia 2016

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 7 kwietnia 2016

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2016

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2015rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 kwietnia 2016

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 maja 2016r.

W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2015rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 maja 2016r.

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 maja 2016

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 maja 2016

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 lipca 2016r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filia w Przedborowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 lipca 2016r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 lipca 2016r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenie stawki czynszu. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 01 sierpnia 2016r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej Gminy Stoszowice 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 sierpnia 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 08 sierpnia 2016r.

w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice 2017 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 sierpnia 2016r.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Żdanow, stanowiącej współwłasność Haliny Cyroń zam. Żdanow 13. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Stoszowice w roku szkolnym 2016/2017” 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 sierpnia 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie” 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 sierpnia 2016r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 września 2016r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 września 2016r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 września 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2016r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Stoszowice, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 września 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i nieodstępnych części Pomnika Historii – Twierdza Srebrna Góra”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 września 2016r.

w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 września 2016r.

W sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2016r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem Sali gimnastycznej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 3 października 2016r.

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych środków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 3 października 2016r.

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 października 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 października 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi w Lutomierzu działka 385/1 km 0+000-0+365

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 października 2016r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzanie naboru. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 października 2016r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 3 października 2016r. w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych środków. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 października 2016r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 3 października 2016r. w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych środków. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 października 2016r.

W sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę pomieszczenia zaplecza kuchennego. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 października 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 listopada 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
”Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z zakresu branży drogowej, infrastrukturalnej, konstrukcyjnej obiektów w obrębie Fortecznego Parku Kulturowego Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 listopada 2016r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 listopada 2016r.

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 listopada 2016r.

w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością gminy Stoszowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektu prognozy finansowej. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 77/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2016r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2016r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 5 grudnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 87/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 grudnia 2016r.

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez gminę Stoszowic i jej jednostek organizacyjnych. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 79A/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 80/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 5 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 83/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 85/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 86/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 92/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 93/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2022-07-05 16:14:51
  • Licznik odwiedzin: 40907541