Środa, 6 lipiec 2022 
Imieniny:

2015

Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 marca 2015r.

W sprawie: wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 marca 2015r.

W sprawie: wyboru metody ustalania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 marca 2015r.

W sprawie: wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 marca 2015r.

O zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 marca 2015r.

W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 marca 2015r.

W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2015 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 kwietnia 2015

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 kwietnia 2015

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 kwietnia 2015

O uchylenie uchwał w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 kwietnia 2015

W sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 kwietnia 2015

O uchylenie uchwały Nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2014r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 kwietnia 2015

W sprawie powołania członków Rady Fundacji „Nowoczesna Oświata”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 kwietnia 2015

W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 kwietnia 2015

W sprawie uchwalenia kodeksu etycznego Radnych Rady Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr V/37/2015 Rady gminy Stoszowice z dnia 13 maja 2015r.

W sprawie przystąpienia Gminy Stoszowice do „Gminnej Spółki Wodnej w Stoszowicach”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr V/38/2015 Rady gminy Stoszowice z dnia 13 maja 2015r.

W sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia – LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr V/39/2015 Rady gminy Stoszowice z dnia 13 maja 2015r.

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia LGD QWSI

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr V/40/2015 Rady gminy Stoszowice z dnia 13 maja 2015r.

W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr V/41/2015 Rady gminy Stoszowice z dnia 13 maja 2015r.

W sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jemna”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr V/42/2015 Rady gminy Stoszowice z dnia 13 maja 2015r.

W sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przedborowa”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr V/43/2015 Rady gminy Stoszowice z dnia 13 maja 2015r.

W sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr V/44/2015 Rady gminy Stoszowice z dnia 13 maja 2015r.

W sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikołajów”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr V/45/2015 Rady gminy Stoszowice z dnia 13 maja 2015r.

W sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2015r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015r.

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015r.

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015r.

O zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze oraz Powołania Rady Konsultacyjnej przy Fortecznym Parku Kulturowym

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015r.

W sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu instytucji kultury

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015r.

W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015r.

W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych zgłoszonych na kadencję 2016-2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 09 września 2015r.

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 09 września 2015r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 09 września 2015r.

W sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w miejscowości Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją deszczową”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

W sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

W sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne….

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębu Jemna w gminie Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

O przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stref aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

O zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r.

O zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działki nr 637.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 19 października 2015r.

O zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działki nr 637.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r

W sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

W sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

W sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej rady Działalności Pożytku Publicznego w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/75/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

O zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, zdrowia i Spraw Społecznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, zdrowia i Spraw Społecznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

O zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/79/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

W sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015r.

W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015r.

W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015r.

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015r.

W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015r.

W sprawie: przyjecia Gminngo Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015r.

W sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycznych usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015r.

W sprawie: wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015r.

W sprawie: określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2022-07-05 16:14:51
  • Licznik odwiedzin: 40891915