Piątek, 15 listopad 2019 
Imieniny:

2013

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice

Stoszowice: Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice
Numer ogłoszenia: 347972 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323060 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dowóz uczniów/dzieci do placówek oświatowych i ich odwożenie z placówek oświatowych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z planem lekcji przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych (w trakcie roku szkolnego plan lekcji może ulec zmianie). Prognozowana, łączna długość tras przejazdu, w okresie obowiązywania umowy to - 70 000 km. W ramach ryczałtu kilometrów nie wlicza się przejazdu z bazy Wykonawcy do Urzędu Gminy Stoszowice. Tabor przeznaczony do realizacji zamówienia pozostaje w dyspozycji dyrektora zgodnie z przedstawionym planem zajęć. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami), w okresie od 02 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć Dowozem będą objęci dzieci/uczniowie zamieszkali w miejscowościach: Budzów, Stoszowice, Srebrna Góra, Mikołajów, Żdanów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze, Lutomierz, Przedborowa, Różana, objęcie realizacją obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, dowożeni do szkół: Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej, Publicznego Gimnazjum w Budzowie, Publicznego Przedszkola w Przedborowej oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Stoszowice wskazanych przez Zamawiającego jeśli będą wolne miejsca w autobusach. Dowóz uczniów/dzieci będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie co do charakteru przewozów oznakowaniami. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. Dowóz i odwóz uczniów/dzieci odbywać się będzie według rozkładów i godzin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian godzin dowozu i odwozu uczniów/dzieci po sporządzeniu planu lekcji w poszczególnych placówkach oświatowych (odpowiednio do potrzeb w roku szkolnym). Wykonawca zobowiązuje się również do świadczenia usług w zakresie obsługi transportowej wyjazdów na zawody sportowe, na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego, w ramach przyznanego limitu kilometrów. Zamawiający zapewnia opiekunów na trasach do placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dowożenia dzieci 3-4 letnich i młodszych uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice pod opieką osoby dorosłej- rodzica/ prawnego opiekuna zajmującego w autobusie miejsce stojące (przy braku miejsc siedzących). Z tytułu świadczenia usługi dowozu uczniów/dzieci do szkół Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/10 kwoty wynikającej z kalkulacji kosztu dowozu i odwozu wszystkich uczniów określonej w ofercie. Ilość uczniów/dzieci dojeżdżających do poszczególnych placówek oświatowych oraz prognozowana łączna długość tras przejazdu autobusów szkolnych określone są w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji i są ilościami prognozowanymi (dopuszcza się zmianę liczby dowożonych uczniów). Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania kierowców z pełnymi kwalifikacjami oraz zapewnienia i utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia reklamy na dwóch autokarach dowożących uczniów. Każdy autobusy musi posiadać aktualne badania techniczne oraz wyposażenie (sprzęt gaśniczy, apteczki) odpowiednie dla rodzaju pojazdu i zakresu usług...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Krajowy Transport Drogowych Osób - Grzegorz Gorczyca, ul. Stara Droga 29, 57-401 Nowa Ruda, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 274400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 274400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 378000,00

  • Waluta: PLN.

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-11-12 08:51:15
  • Licznik odwiedzin: 15643398