Czwartek, 7 lipiec 2022 
Imieniny:

2012

Uchwała XV/82/12 z dnia 2012-02-17

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w miejscowości Przedborowa i nadania statutu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XV/83/12 z dnia 2012-02-17

W sprawie zamiaru likwidacji filii w Stoszowicach Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XV/84/12 z dnia 2012-02-17

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach i nadania statutu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XV/85/12 z dnia 2012-02-17

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XV/86/12 z dnia 2012-02-17

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XV/87/12 z dnia 2012-02-17

W sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVI/88/12 z dnia 2012-03-30

w sprawie likwidacji filii w Stoszowicach Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVI/89/12 z dnia 2012-03-30

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVI/90/12 z dnia 2012-03-30

w sprawie przystąpienia do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVI/91/12 z dnia 2012-03-30

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVI/92/12 z dnia 2012-03-30

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodręnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVI/93/12 z dnia 2012-03-30

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Stoszowice w 2012 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVI/94/12 z dnia 2012-03-30

w sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2012

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVI/95/12 z dnia 2012-03-30

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVI/96/12 z dnia 2012-03-30

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Bieleckiej na działalność Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVI/97/12 z dnia 2012-03-30

w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVII/98/12 z dnia 2012-04-13

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Budzów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVIII/99/12 z dnia 2012-06-11

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie,

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XVIII/100/12 z dnia 2012-06-11

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Janickiego na działalność Wójta Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XIX/101/12 z dnia 2012-06-29

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2011.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XIX/102/12 z dnia 2012-06-29

W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XIX/103/12 z dnia 2012-06-29

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XIX/104/12 z dnia 2012-06-29

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012 - 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XIX/105/12 z dnia 2012-06-29

o zmianie uchwały w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XIX/106/12 z dnia 2012-06-29

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XIX/107/12 z dnia 2012-06-29

W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XX/108/12 z dnia 2012-08-13

W sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XX/109/12 z dnia 2012-08-13

W sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych na t

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XX/110/12 z dnia 2012-08-13

W sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XX/111/12 z dnia 2012-08-13

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mikołajów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XX/112/12 z dnia 2012-08-13

W sprawie zmiany planu ochrony Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XX/113/12 z dnia 2012-08-13

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XX/114/12 z dnia 2012-08-13

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XX/115/12 z dnia 2012-08-13

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XX/116/12 z dnia 2012-08-13

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gminnej Szkoły Podstawo

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XX/117/12 z dnia 2012-08-13

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach i nadania statutu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXI/118/12 z dnia 2012-09-20

o zmianie uchwały w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXI/119/12 z dnia 2012-09-20

w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXI/120/12 z dnia 2012-09-20

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąza

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXI/121/12 z dnia 2012-09-20

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXI/122/12 z dnia 2012-09-20

w sprawie : wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/123/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie: poparcia uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie (GMO)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/124/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/125/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie: wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/126/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/127/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/128/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/129/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/130/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie ustalenia dla dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/131/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/132/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/133/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/134/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/135/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/136/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/137/12 z dnia 2012-11-13

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2012 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/138/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/139/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/140/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódziego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie".

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/141/12 z dnia 2012-11-13

w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności Wodociągów Srebrnogórskich spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXII/142/12 z dnia 2012-11-13

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodziszcze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIII/143/12 z dnia 2012-11-29

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIII/144/12 z dnia 2012-11-29

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2013.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIII/145/12 z dnia 2012-11-29

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIII/146/12 z dnia 2012-11-29

w sprawie uchylenia uchwały nr IV/24/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jemna

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIII/147/12 z dnia 2012-11-29

w sprawie uchylenia uchwały na IV/26/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grodziszcze, Rudnica i Lutomierz oraz uchwał zmieniających

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIII/148/12 z dnia 2012-11-29

w sprawie uchylenia uchwały na IV/27/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budzów i Stoszowice oraz uchwał zmieniających

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIII/149/12 z dnia 2012-11-29

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIII/150/12 z dnia 2012-11-29

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIV/151/2012 z dnia 2012-12-28

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIV/152/2012 z dnia 2012-12-28

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIV/153/2012 z dnia 2012-12-28

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIV/154/2012 z dnia 2012-12-28

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIV/155/2012 z dnia 2012-12-28

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIV/156/2012 z dnia 2012-12-28

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIV/157/2012 z dnia 2012-12-28

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIV/158/2012 z dnia 2012-12-28

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIV/159/2012 z dnia 2012-12-28

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIV/160/2012 z dnia 2012-12-28

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Bieleckiej na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice oraz Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2022-07-05 16:14:51
  • Licznik odwiedzin: 40908572