Czwartek, 13 grudzień 2018 
Imieniny:

Obwieszczenia

Zawiadomienie – obwieszczenie RR.6220.3.8.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „kontynuacja eksploatacja i przeróbka kopaliny w Kopalni Sjenitu „Przedborowa” w Przedborowej gmina Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie –RR.6220.9.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie –RR.6220.8.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie – obwieszczenie RR.6220.1.7.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w instalacji, będącej rekultywacją składowiska odpadów w Stoszowicach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie RR-6220-1-6-2018 dotyczy zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w instalacji, będącej rekultywacją składowiska odpadów w Stoszowicach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu inwentarskiego (obora) na działce o nr ewidencyjnym 60/1 w miejscowości Jemna, gmina Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 06.02.2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na” „Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w instalacji, będącej rekultywacją składowiska odpadów w Stoszowicach”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11.01.2018 r. RR.6220.3.12.2017/2018 Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu inwentarskiego (obory) na działce o nr ewidencyjnym 60/1 w miejscowości Jemna, gmina Stoszowice”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu umarzającej decyzji nr RR.6220.7.2.2017 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej drogi pożarowej w Nadleśnictwie Bardo Śląskie, Leśnictwie Tarnawa (o dł. Ok. 3,2km)”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu umarzającej decyzji nr RR.6220.6.2.2017 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej drogi leśnej (dojazdu pożarowego) w Leśnictwie Grodziszcze w Nadleśnictwie Bardo Śląskie”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa mostu w ciągu DW 385 w km 26+875 w m. Budzów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu umarzającej decyzji nr RR.6220.5.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej na dojazd pożarowy w Leśnictwie Wilcza w oddziałach 125, 126, 127”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu DW 385 w km 26+875 w m. Budzów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE RR.6220.4.4.2017 o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu w ciągu DW 385 w km 26+875 w m. Budzów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE RR.6220.4.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu w ciągu DW 385 w km 26+875 w m. Budzów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Pismo z dnia 13.02.2017r RR.6220.1.5.2017 dotyczy opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak pisma WOOŚ.4240.43.2017.PS

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice - że w dniu 4.04.2017 r. została wydana umarzająca decyzja nr RR.6220.2.2.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ""Adaptacja stodoły wraz jej rozbudową dla potrzeb obory wielostanowiskowej wraz z budową hali udojowej i poczekalnią na dz. 622/3 oraz 622/4 w Przedborowej.”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie. Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia że w dniu 23.11.2016 r. została wydana umarzająca decyzja nr RR.6220.6.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej DN160, 125, 110, 90 mm PEHD w miejscowości Przedborowa, oraz zbiorników retencyjnych V=100m3 w miejscowości Różana”, realizowanego przez Gminę Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji nr RR.6220.2.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie nawierzchni drogi gminne Grodziszcze-Różana dz. nr 151, 150/1, 149/1 obręb Różana, dz. nr 29, 466/13 obręb Grodziszcze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminne Grodziszcze-Różana dz. nr 151, 150/1, 149/1 obręb Różana, dz. nr 29, 466/13 obręb Grodziszcze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie RR.6220.1.8.2016 dotyczące wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie – obwieszczenie stron postępowania o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - RR.6220.2.5.2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeb przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko RR.6220.2.4.2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu postanowienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stoszowice, dnia. 18.03.2013 r.

RR.6220.2.12/13

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stoszowice

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stoszowice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

budowa budynku usługowego o funkcji obsługi pojazdów na działce nr 165, obręb Rudnica.

 

 

  1. Decyzja znak: RR.6220.2.12/13 wydana została w dniu 18.03.2013 r. dla inwestora:

Pana Sławomira Wróbla zamieszkałego Rudnica 56.

  1. Z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Stoszowicach pok. Nr 1.

  2. Informację o wydaniu decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępnym w BIP Urzędu Gminy Stoszowice.

 

 

Wójt Gminy Stoszowice

Marek Janikowski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

2012-11-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stoszowice, 29.11.2012 r.

 

 

 

 

RR.6220.2.2012                    

                                              

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Sławomira Wróbla zam. Rudnica 56, 58-260 Bielawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowego o funkcji obsługi pojazdów realizowanego na działce nr ewid.: nr 165 obręb Rudnica, w trybie przepisów
art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

            Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz  art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowiącą podstawę przeprowadzenia postępowania w Urzędzie Gminy Stoszowice  pok. Nr 1, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.

 

 

                                                                                                                                            Z-ca  Wójta

                                                                                                          Krzysztof Niebora

2012-11-23 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stoszowice, 23.11.2012 r.

 

 

RR.6220.3.2012                    

                                              

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Nadleśnictwa Bardo Śląskie ul. Noworudzka 9a, 57-256 Bardo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie nowych trzech zbiorników retencyjnych usytuowanych kaskadowo wraz z urządzeniami regulującymi piętrzenie i przepływ wody, na działce nr 247/62 3 obręb Jemna, w trybie przepisów art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

            Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz  art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowiącą podstawę przeprowadzenia postępowania w Urzędzie Gminy Stoszowice  pok. Nr 1, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.

 

 

 

Wójt   Gminy

Marek Janikowski

 

2011 - ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie wydana przez Wójta Gminy Stoszowice decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stoszowice, dnia 08.07.2011r 

RR.7624.1.2011
 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Referat Rozwoju Urzędu Gminy Stoszowice zawiadamia, że dnia 08.07.2011 r. została wydana przez Wójta Gminy Stoszowice decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”odbudowa zbiornika retencyjnego położonego na terenie Gminy Stoszowice, Obręb Przedborowa, działka nr 1196, odbudowa zbiornika retencyjnego położonego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Obszar Wiejski, Obręb Kluczowa, działka nr 158/113"
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice w pok. 1, w godzinach pracy urzędu.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stoszowice www.stoszowice.pl , wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice i siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 
Wójt   Gminy
Marek Janikowski
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2018-12-12 11:32:52
  • Licznik odwiedzin: 11506122