Sobota, 25 maj 2019 
Imieniny:

Komunikaty i inne informacje

2010 - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RR/7624/1/10 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji obiektu hotelarskiego Ośrodek Rekreacyjno – Integrac

 Stoszowice,dnia 11.03.2010 rok

 


RR/7624/1/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz.U. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami )

zawiadamiam

że w dniu 10.03.2010 r na wniosek P.P.H.U. ZBAJ Zygmunt Gancarz ul. Górne Miasto 4, 57-215 Srebrna Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji obiektu hotelarskiego Ośrodek Rekreacyjno – Integracyjny „Srebrna Góra”” przedsięwzięcie realizowane będzie na działce numer 62, obręb: Srebrna Góra.

Niniejszym pismem informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2008 r Nr 199,poz.1227) informuję strony o możliwości składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy Stoszowice pok.1 w godzinach: 8.00 – 15.00 tel. (074) 8164 532.

 

 

Wójt Gminy
Marek Janikowski

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-05-24 11:21:00
  • Licznik odwiedzin: 13453286