Czwartek, 7 lipiec 2022 
Imieniny:

Komunikaty i inne informacje

Zawiadomienie Wr-zuz-4-421-230-2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Nysie z dnia 21.10.2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie Wr-zuz-4-421-211-2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Nysie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie Wr-zuz-4-421-132-2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Nysie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia numer sprawy RR.6220.10.2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie –RR.6220.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie zbiorników wodnych Leśnictwa Wilcza”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie – obwieszczenie RR.6220.4.2.2018 o wydaniu decyzji nr RR.6220.4.1.2018 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nazwie ZBK 3107 wraz z linią zasilania w energię elektryczną na działce 61/2 i 61/3 obręb Stoszowice”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nazwie ZBK 3107 wraz z linią zasilania w energię elektryczną na działce 61/2 i 61/3 obręb Stoszowice”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi leśnej na dojazd pożarowy w Leśnictwie Wilcza w oddziałach 125,126,127”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Postanowienie o sprawie zawieszenia postępowania o wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RR.6220.1.7.2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Postanowienie z dnia 23.03.2017 RR.6220.1.6.2017 dotyczy sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 6MW.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - RR.6220.3.2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RR.6220.5.4.2016

Przedsięwzięcie pn.: „wykonaniu urządzeń wodnych na ujęciu Jemna składającego się z 4 studni głębinowych ujmujących wodę z piętra prekambryjskiego w gnejsach sowiogórskich.”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego RR.6220.5.2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie RR.6220.1.8.2016 dotyczące wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RR.6220.1.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: na wniosek Gminy Stoszowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gruntowej wraz z odwodnieniem oraz budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, doprowadzenie wody dla potrzeb armatek śnieżnych, budowa oświetlenia drogi i budowę stacji trafo dla potrzeb planowanej stacji narciarskiej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RR.6220.2.2014 w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie kaskadowo położonych zbiorników w leśnictwie Jemna, na działce nr 247/62 obręb Jemna

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RR.6220.3.1.2013 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w km 28+875 w miejscowości Budzów”

Informacje w załączniku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RR.6220.1.2013 w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną o mocy do 2MW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

2010 - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RR/7624/1/10 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji obiektu hotelarskiego Ośrodek Rekreacyjno – Integrac

 Stoszowice,dnia 11.03.2010 rok

 


RR/7624/1/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz.U. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami )

zawiadamiam

że w dniu 10.03.2010 r na wniosek P.P.H.U. ZBAJ Zygmunt Gancarz ul. Górne Miasto 4, 57-215 Srebrna Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji obiektu hotelarskiego Ośrodek Rekreacyjno – Integracyjny „Srebrna Góra”” przedsięwzięcie realizowane będzie na działce numer 62, obręb: Srebrna Góra.

Niniejszym pismem informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2008 r Nr 199,poz.1227) informuję strony o możliwości składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy Stoszowice pok.1 w godzinach: 8.00 – 15.00 tel. (074) 8164 532.

 

 

Wójt Gminy
Marek Janikowski

  • Data aktualizacji: 2022-07-05 16:14:51
  • Licznik odwiedzin: 40908531