Czwartek, 7 lipiec 2022 
Imieniny:

2021

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za IV kwartał 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/121/2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie JST

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za III kwartał 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za II kwartał 2021r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XV/78/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizji Rady Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2020 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała nr XV/51/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I kwartał 2021r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2022-07-05 16:14:51
  • Licznik odwiedzin: 40909188